2020/0014

Vítězná nabídka

Vítěz: Gama Holding Praha a. s.

IČ: 26467259

DIČ: CZ 26467259

Cena: 479266

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2020/0014
Zadavatel:
Základní škola, Oskara Nedbala 30, České Budějovice
Oskara Nedbala 30, České Budějovice
České Budějovice
60077093
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Základní škola, O. Nedbala 30, České Budějovice
Pracovník: Telefon: 605151483 E-mail: skola@zsnedbala.cz
Název zakázky:
Pořízení myčky na kuchyňské nádobí
Druh zakázky: Dodávky
Platební podmínky: dle kupní smlouvy
Orientační cena: 495000.00
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: O. Nedbala 30, 37005 České Budějovice
Na adresu: O. Nedbala 30, 37005 České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Ing. Helena Zítková
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
1.00 ks Myčka na kuchyňské nádobí dle technické specifikace. Součástí nabídky musí být jednostranně podepsaný návrh kupní smlouvy. 495000
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Nejnižší nabídková cena 100