2021/0035

Vítězná nabídka

Vítěz: Miroslav Mareš Agentura Kultur-Kontakt

IČ: 63884933

DIČ: CZ63884933

Cena: 100000

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2021/0035
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Odbor památkové péče
Pracovník: Telefon: 4302 E-mail: TomandlovaI@c-budejovice.cz
Název zakázky:
Dny evropského dědictví 2021 v Českých Budějovicích
Druh zakázky: Služby
Platební podmínky: na základě faktury
Orientační cena: 100000.00
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Na adresu: Kněžská 19, 37092 České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Tomandlová Irena, kancelář č. 510
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
1.00 ks Zajištění konání akce - Dnů evropského dědictví ve městě České Budějovice dne 18. 9. 2021 v souladu s předmětem díla, které je popsáno v přiložené smlouvě o dílo, v souladu s kritérii pro výběr uchazečů. 100000
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Nejnižší nabídková cena 50
2. Vhodnost navrženého řešení pro potřebu a prostředí MMČB a jeho zřizovaných organizací 50