2022/0040

Vítězná nabídka

Vítěz: BIT SERVIS spol. s r.o.

IČ: 45793972

DIČ: CZ45793972

Cena: 174817

Zadání zakázky Číslo zakázky: 2022/0040
Zadavatel:
Statutární město České Budějovice
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
České Budějovice
002 44 732
Zadávání zakázek organizuje:
Odbor (organizace): Odbor informačních a komunikačních technologií
Pracovník: Telefon: 386 802602 E-mail: PanochP@c-budejovice.cz
Název zakázky:
Nákup licencí bezpečnostní komponenty FortiClient Security Agent
Druh zakázky: Služby
Platební podmínky: dle smlouvy
Orientační cena: 175000.00
V případě, že se nebudete ucházet o zakázku prostřednictvím internetu, předejte prosím nabídku v papírové formě (v uzavřené obálce) na: Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Na adresu: Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 37092 České Budějovice
Příjmení, jméno a kancelář pracovníka: Pavel Panoch
nebo zašlete poštou na adresu zadavatele
Povinnou součástí každé nabídky musí být dokumenty:
  • Doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu)
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (prostá kopie dokladu)
  • Čestné prohlášení, že uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
Tyto dokumenty vložte jako přílohy.
Předmět zakázky
Množství Popis Orientační cena v Kč bez DPH
100.00 ks Předmětem VZ je nákup licencí FortiClient Security Fabric Agent pro 100 klientů (optimálně 4x 25 pack). Dodavatel zajistí dodávku licencí FortiClient Security Fabric Agenta (FCTEMS8820002639) s platností licence do 21.1.2026. 175000
Kritéria pro výběr uchazečů o zakázku
Pořadí Kriterium Váhy
1. Celková výše nabídkové ceny za pořízení 100