Vodní stavby, vodoprávní úřad, nakládání s vodami

Formuláře

Odkaz na formuláře

Ohlášení udržovacích prací / obnovy vodního díla / vodohospodářských úprav /stavebních úprav 

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Oznámení o užívání stavby vodního díla

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Žádost o povolení k některým činnostem podle vodního zákona nebo o jeho změnu

Odbor ochrany životního prostředí 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři .

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti, kterou doložíte situačním nákresem se zakreslením záměru, popis záměru a jeho účinků na okolí, údaje o chráněných územích a ochranných pásmech, která by mohla být dotčena, stanovisko správce povodí, stanovisko správce toku, souvisí-li stavba s tímto tokem.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na oddělení vodního hospodářství v budově Magistrátu města České Budějovice, nám.Přemysla Otakara II,č.1,2, 3.patro, č. dveří 350 - 352
v úřední dny pondělí, středa 8.00-17.00, pátek 8.00 – 11.30 nebo na telefonních číslech:
Ing. Jaroslava Snížková, - 38 680 1110 Ing.Jana Kubešová - 38 680 1112
pí.Ludmila Blechová - 38 680 1104
Ing.Stanislav Klíma - 38 680 1103
Jana Šturmová,DiS. – 38 680 1122

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklady jsou uvedeny výše.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na předtištěném formuláři v místě uvedeném výše.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Bez účastníků řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Splnění podmínek stanovených v rozhodnutí o souhlasu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.254/2001 Sb., § 17, o vodách ( vodní zákon ), v úplném znění.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Bez opravných prostředků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V souladu s vodním zákonem.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení ke stavbě vodního díla ,povolení k nakládání s vodami, vyjádření vodoprávního úřadu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor ochrany životního prostředí, odd.vodního hospodářství .

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

5.4.2011

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

5.4.2011

Datum konce platnosti návodu

Není známa změna zákona.

Žádost o povolení stavby vodního díla

Odbor ochrany životního prostředí 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost  o stavební povolení podává vlastník pozemku na kterém je stavba umístěna nebo zplnomocněný zástupce

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel si vyzvedne  žádost na předtištěném formuláři na Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, odd.vodního hospodářství. Před podáním žádosti o stavební povolení musí mít  územní rozhodnutí k umístění stavby vydané příslušným stavebním úřadem s vyznačením  nabytí právní moci, doklady, jimiž jsou prokázána vlastnická nebo jiná práva k pozemku, projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních,  povolení k nakládání s vodami -  bylo-li již k předmětné stavbě vydáno, vyjádření správce povodí,  vyjádření správce toku nebo vodní nádrže, jestliže se jich  žádost o stavební povolení dotýká, vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření obce v místě stavby, vyjádření správců podzemních a nadzemních sítí, seznam účastníků řízení včetně adres.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti, kterou doložíte požadovanými doklady uvedenými výše.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na oddělení vodního hospodářství v budově Magistrátu města České Budějovice, nám.Přemysla Otakara II,č.1,2, 3.patro, č. dveří 350 – 352, v úřední dny pondělí, středa 8.00-17.00, pátek 8.00 – 11.30  nebo na telefonních číslech:  
Ing. Jaroslava Snížková, -  38 680 1110 Ing.Jana Kubešová - 38 680 1112
pí.Ludmila Blechová -  38 680 1104
Ing.Stanislav Klíma - 38 680 1103
Jana Šturmová – 38 680 1122

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklady jsou uvedeny výše.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na předtištěném formuláři v místě uvedeném výše.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky dle sazebníku uvedeném v zákonu č.368/1992 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění platných předpisů. Poplatky je možno platit hotově na pokladně Magistrátu města Č.Budějovice, složenkou nebo příkazem k úhradě.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemku včetně osob majících vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, obce, v jejichž územním obvodu je stavba umístěna, správce vodního toku v případech, kdy se stavby vodního toku dotýká, občanská sdružení která se přihlásí jako účastník řízení

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Ve všech případech musí být před zahájením vodoprávního řízení vydáno příslušným stavebním  úřadem územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci. Slouží-li povolované vodní dílo k nakládání s vodami, musí být vydáno povolení k nakládání s vodami (viz.vzor postupu  č.II) před stavebním povolením, nejdéle však současně s povolením stavby. Po ukončení stavby musí být podána žádost o kolaudaci stavby. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.254/2001 Sb., § 15, o vodách  ( vodní zákon ), v úplném znění, zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhlášky, zákon č.183/2006 Sb., § 66, stavební zákon, zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podané do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V souladu s vodním zákonem.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení k nakládání s vodami, vyjádření vodoprávního úřadu, souhlas  vodoprávního úřadu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor ochrany životního prostředí, odd.vodního hospodářství.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

5.4.2011

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

5.4.2011

Datum konce platnosti návodu

Není známa změna zákona.

Žádost o vyjádření vodoprávního úřadu

Odbor ochrany životního prostředí 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel si vyzvedne  žádost na předtištěném formuláři nebo podá žádost na vlastním tiskopisu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti, kterou doložíte situačním nákresem s popisem a zakreslením záměru, stanovisko správce povodí, dosud vydaná povolení

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, odd.vodního hospodářství

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na oddělení vodního hospodářství v budově Magistrátu města České Budějovice, nám.Přemysla Otakara II,č.1,2, 3.patro, č. dveří 350 – 352.
v úřední dny pondělí, středa 8.00-17.00, pátek 8.00 – 11.30  nebo na telefonních číslech:  
Ing. Jaroslava Snížková, -  38 680 1110 Ing.Jana Kubešová - 38 680 1112
pí.Ludmila Blechová -  38 680 1104
Ing.Stanislav Klíma - 38 680 1103
jana Šturmová, Dis. – 38 680 1122

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

viz výše

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na předtištěném formuláři v místě uvedeném výše.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od obdržení žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Bez účastníků řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Doložit  odborné posudky, pokud si je vodoprávní úřad vyžádá.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.254/2001 Sb., § 18, o vodách  ( vodní zákon), v úplném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Bez opravných prostředků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V souladu s vodním zákonem.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení ke stavbě vodního díla, povolení k nakládání s vodami, souhlas vodoprávního úřadu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor ochrany životního prostředí, odd.vodního hospodářství.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

5.4.2011

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

5.4.2011

Datum konce platnosti návodu

Není známa změna zákona.

Žádost o povolení nakládání s vodami

Odbor ochrany životního prostředí 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři na Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, odd.vodního hospodářství. K žádosti musí být doloženy doklady o jednání s případnými účastníky řízení - byla-li vedena předem, stanoviska, rozhodnutí nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, snímek katastrální mapy, stanovisko správce povodí, stanovisko příslušného správce vodního toku – pokud se žádost týká tohoto vodního toku, hydrogeologické posouzení a jiné doklady podle povahy druhu nakládání s vodami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti, ve které je uveden druh, účel a rozsah nakládání s vodami a je doložena požadovanými doklady uvedenými výše.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, odd.vodního hospodářství.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Na oddělení vodního hospodářství v budově Magistrátu města České Budějovice, nám.Přemysla Otakara II,č.1,2, 3.patro, č. dveří 350 – 352. v úřední dny pondělí, středa 8.00-17.00, pátek 8.00 – 11.30 nebo na telefonních číslech:
Ing. Jaroslava Snížková, - 38 680 1110 Ing. Jana Kubešová - 38 680 1112
pí.Ludmila Blechová - 38 680 1104
Ing.Stanislav Klíma - 38 680 1103
Jana Šturmová,Dis. – 38 680 1122

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

viz výše

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na předtištěném formuláři v místě uvedeném výše.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Poplatky za odebrané množství podzemní vody, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod, v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách ( vodní zákon).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemku, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, pokud může povolení vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry, obce, v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce vodního toku v případech, kdy se stavby vodního toku dotýká případně správce povodí.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Povinnosti měření množství a jakosti vody pro jednotlivé druhy nakládání s vodami, v souladu s vydaným povolením.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.254/2001 Sb., § 8, o vodách ( vodní zákon ), v úplném znění.

Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhlášky, zákon č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podané do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V souladu s vodním zákonem.

Stránka byla upravena 9. 5. 2022.