Výbor pro veřejnou správu a informační technologie - zrušen Zastupitelstvem města České Budějovice dne 8. 2. 2021

Členové výboru:

Josef Špak, předseda (Piráti)
tel.: 386 802 917, e-mail: spakj@c-budejovice.cz

Štěpán Malík (Společně pro Budějovice - Lidovci a TOP 09)
Tomáš Šustek (Společně pro Budějovice - Lidovci a TOP 09)
Tomáš Fedur (STAN a ČiB)
Ivan Jirsa (STAN a ČiB)
Ivan Nadberežný (KSČM)
Jan Michl (ANO)
Vladimíra Hrušková (ANO)
Jaroslav Havlíček (HOPB)
Ludmila Váchová (HOPB)
Daniel Beták (ODS)

_

Podněty občanů a reakce města

Termíny veřejných jednání

Termíny jednání můžete přidat do svého kalendáře Google (vyžaduje přihlášení k vašemu účtu Google) nebo stáhnout odkaz ve formátu iCal

Co o činnosti výborů zastupitelstva praví zákon o č. 128/2000 Sb. o obcích:

§ 117

(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 15 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce.

§ 118

(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.
(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.
(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

§ 119

(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
(2) Finanční výbor
     a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
     b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
(3) Kontrolní výbor
     a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
     b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
     c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Územní skupina č.1

/ Vnitřní město, Staroměstská, Pražská a Vídeňská čtvrť - informace o činnosti a zápisy z jednání územní skupiny / Více

Územní skupina č.2

/ Čtyři Dvory, sídliště Šumava, Litvínovické předměstí, Švábův Hrádek - informace o činnosti a zápisy z jednání / Více

Územní skupina č.3

/ Sídliště Vltava, Vrbenské rybníky a České Vrbné - informace o činnosti a zápisy / Více

Územní skupina č.4

/ Sídliště Máj, Zavadilka, Haklovy Dvory - informace o činnosti a zápisy z jednání / Více

Územní skupina č.5

/ Rožnov, Havlíčkova kolonie, Krumlovské předměstí a Linecká čtvrť - informace o činnosti a zápisy z jednání. / Více

Územní skupina č.6

/ Suché Vrbné, Mladé, Nové Hodějovice - informace o činnosti a zápisy z jednání. / Více

Územní skupina č.7

/ Nové Vráto, Rudolfovské, Brněnské a Severní předměstí, Nemanice, Kněžské Dvory - informace o činnosti a zápisy z jednání. / Více
Stránka byla upravena 9. 2. 2021.