Vyjádření náměstka Kamila Calty k situaci vzniklé výskytem azbestu v areálu ZŠ Máj I a II

Podle stavební dokumentace z průběhu realizace zateplení základních škol Máj I a II je nezpochybnitelné, že minimálně dva zaměstnanci investičního odboru magistrátu města měli o zvýšených hodnotách minerálních vláken včetně azbestu povědomí již od července letošního roku.

Zpochybnit nelze ani to, že všechny výsledky měření koncentrace těchto vláken měli zcela jistě od 5. října, patrně však již od poloviny září k dispozici také pracovníci Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Těm je předala společnost MAPOZ Zliv, která demontáž tak zvaných boletických panelů v areálu májských škol od 26. do 29. července prováděla.

Ve středu 5. října se v prostorách základních škol na Máji z popudu Krajské hygienické stanice konalo jednání mimo jiné k výskytu nadlimitních hodnot azbestových vláken, kterého se dále zúčastnili také ředitelé obou městských základních škol, pracovníci investičního odboru a odboru školství a tělovýchovy magistrátu města. Výsledkem tohoto jednání byl požadavek Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje na provedení dvou kontrolních měření v deseti třídách. Hned tentýž den proto vedoucí odboru školství a tělovýchovy oslovila Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, který měření provádí, a požádala o zaslání cenové nabídky.

V pondělí 10. října bylo o průběhu kontroly KHS a dohodnutých závěrech informováno vedení města, které mi a náměstku Petru Podholovi uložilo, abychom v této věci neprodleně konali a v souladu s požadavkem Krajské hygienické stanice objednali kontrolní měření požadované Krajskou hygienickou stanicí.

Zdravotní ústav se sídlem v Plzni objednané měření v areálu obou májských škol provedl ve dnech 1. až 4. listopadu. Analýza odebraných vzorků byla pracovníky Zdravotního ústavu zahájena 14. listopadu. Předběžnou informaci o výsledku měření se vedení měst dozvědělo v pátek 25. listopadu a rozhodlo o preventivním uzavření obou základních škol. Současně byla zahájena organizace výuky žáků v náhradních prostorách.

Jsem přesvědčen, že kdyby koncentrace minerálních a azbestových vláken, které byly naměřeny v obou májských školách, dosáhly hodnot bezprostředně ohrožujících zdraví dětí a zaměstnanců škol, nepochybně by Krajská hygienická stanice nejpozději 5. října přijala taková opatření, která by zamezila pohybu osob v těchto prostorách. Jelikož se tak nestalo, dovozuji, že děti ani zaměstnanci školy ani na jednu minutu bezprostředně ohroženy na svém zdraví nebyly.

Za naprosto zarážející však považuji laxní přístup některých zaměstnanců magistrátu města, kteří mi nepředali tak zásadní informace o naměření nadlimitních hodnot azbestu. Na nejbližším zasedání rady města proto budu požadovat prošetření celé situace a vyvození důsledků včetně personálního.

Na jednání rady města 7. prosince byl přijat postup řešení spočívající v tom, že bude provedena 2. etapa zateplení májských škol a poté celková sanace areálu. Na základě požadavků rodičů na rychlejší řešení celé situace a i s ohledem na to, že zhotovitel nedodal ve slíbeném termínu upravený harmonogram stanovených prací, navrhnu toto usnesení rady zrušit a provést rovnou sanaci. Podle informací od pracovníků investičního odboru slíbila odborná firma dodat přesný postup prací pro sanaci do zítřejšího dne, nejpozději však na začátku příštího týdne.

Kamil Calta, náměstek primátora