Výsledky dotazníkového šetření ke Strategii rozvoje kultury

Průzkum ukázal, že kulturní a historická tradice ve městě České Budějovice je velice silně zakořeněna jak v daném prostředí, tak v občanech žijících ve městě. Město České Budějovice je považováno za atraktivní místo nejen pro rozvoj kultury, ale i pro život svých obyvatel. 80,6 % dotázaných obyvatel je hrdých na město České Budějovice, 83,9 % na celý Jihočeský kraj. V rámci současného trendu dochází k úbytku obyvatel ve městě a jejich stěhování do zázemí, přesto tito obyvatelé uspokojují své kulturní potřeby v Českých Budějovicích. Vyhledávají kulturní akce a navštěvují kulturní zařízení. Kultura v Českých Budějovicích je významnou součástí i pro obyvatele z okolních měst.

Největším lákadlem v Českých Budějovicích je pro místní občany divadlo. Zájem ho navštěvovat má 69,1 % dotazovaných. Mezi nejoblíbenější kulturní činnosti obyvatel města patří akce na náměstí v období Adventu a festival Múzy na vodě. Velkým lákadlem pro mladou generaci ve věkové kategorii 15 až 24 let jsou hudební kluby (87,9 %). Z kulturních akcí u této věkové kategorie má největší oblíbenost Budějovický majáles. Další zjišťovanou oblastí v průzkumu byla informovanost o kulturních zařízeních a akcích v Českých Budějovicích. Nejčastěji jsou informace získávány pomocí internetu, což je stěžejním zdrojem informací pro 70,8 % dotázaných. Tzv. papírová média jsou zdrojem informací pro 55,3 % respondentů a stále si tak uchovávají svou informační hodnotu napříč generacemi.

Mezi nejčastějšími názory občanů na možnosti zkvalitnění oblasti kultury ve městě byl návrh na zrekonstruování kulturního domu Slavie. Ve městě České Budějovice by obyvatelé dále přivítali vybudování různých komunitních center a víceúčelových prostor, kde by se mohli aktivně setkávat nejen umělci, ale i široká veřejnost. Bylo by tak vytvořeno místo ke sdílení zkušeností a nápadů napříč kulturním spektrem. Stěžejním poznatkem z průzkumu je zjištění aktivního přístupu obyvatel města ke kultuře a jejich ochota participovat na rozvoji kultury v Českých Budějovicích, a to také u mladších generací. Tento fakt je příležitostí pro správné nastavení strategie rozvoje kultury ve městě a její efektivní uplatňování.

Názory od občanů byly získány prostřednictvím rozhovorů, realizovaných metodou CATI - osobní telefonické dotazování (Computer Assisted Telephone Interviewing). Touto formou byly získány údaje od 519 občanů města České Budějovice ve věkovém složení 15 let a více, z nichž bylo 47,8 % mužů a 52,2 % žen. V průzkumu bylo dodrženo reprezentativní věkové zastoupení. Realizaci a zpracování dotazníkového šetření provedla společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Veškeré výsledky z průzkumu veřejného mínění v oblasti kultury ve městě České Budějovice je dostupný na webovém odkazu: http://www.rozvojkultury-cb.cz/?page_id=32