Vystavené návrhy zadání změn územního plánu

S návrhy zadání změn územního plánu v lokalitách Haklovy Dvory a Za Potokem se mohou zájemci seznámit až do 25. července 2011, kdy budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí.

V Haklových Dvorech se řeší změna způsobu využití malé části území o rozloze asi 1000 m2, jež se nachází v prostoru mezi  stávajícími komunikacemi. Záměrem navrhovatele je výstavba rodinného domu, což stávající funkční využití neumožňuje, neboť je zde plocha technické vybavenosti pro elektřinu, která ale již nemá opodstatnění.

„Řešené území Za potokem jižně navazuje na hranici města a katastrální území obce Staré Hodějovice. Záměrem navrhovatelů jako vlastníků některých pozemků stávajících zahrádek je realizovat výstavbu rodinných domů na stavebních parcelách, které budou v maximální míře respektovat stávající vlastnické vztahy a hranice pozemků,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Podle platného územního plánu funkční typ zastavitelné území zahradního bydlení stanovil minimální velikost stavebních pozemků 1500 m2. Pozemky jednotlivých navrhovatelů, jež jsou v současné době využívané pro individuální rekreaci zahrádek s chatkami, mají výměru menší. „Proto požadují změnu na zastavitelné území s převažujícím charakteremindividuálního bydlení v příměstí, protože v tomto funkčním typu není stanovena minimální velikost stavebních parcel,“ dodává  náměstkyně.