Záchranný výzkum u kostela sv. Mikuláše ukončen

Archeologické oddělení Jihočeského muzea ukončilo v tomto týdnu poslední takto rozsáhlý archeologický výzkum v Českých Budějovicích u katedrály sv. Mikuláše. Výzkum byl po celou dobu trvání v centru pozornosti veřejnosti a sdělovacích prostředků.

Nejznámějším byl nález první a zřejmě jediné městské kostnice pod dnešní kaplí Smrtelných Úzkostí Páně. Poprvé v Českých Budějovicích byla k jejímu průzkumu použita nedestruktivní archeologická metoda firmou GEO – CZ. Kromě velkého množství lidských ostatků a zbytku kamenného a smíšeného zdiva snad z gotické kaple sv. Jakuba byl nalezen náhrobní kámen s šlechtickým erbem a nápisem, kterým byl zakryt původní vstup do kostnice. Náhrobek je v současné době zkoumán odborníkem z Jihočeského muzea.

Vedle této barokní architektury byla nalezena i architektura gotická a pozdně gotická, která přispěje k dalšímu poznání vývoje samotného kostela sv. Mikuláše – v základech sakristie byly druhotně použity kamenné prvky z původního, roku 1641 vyhořelého kostela, u 4. a 5. pilíře byly odkryty kamenné gotické opěráky a u severního vstupu do kostela snad původní předsíň. Mezi nejzajímavější pak patří nález kamenného zdiva z pozdně gotické věže, která je znázorněna na Willenbergově rytině z roku 1602. Bylo provedeno i geofyzikální měření a zachycen další průběh tohoto zdiva.

Pro veřejnost nejzajímavější bylo odkrytí městského hřbitova, na kterém se pohřbívalo od 13. do 18. století, a jehož areál byl vymezen také nalezenou hřbitovní ohradní zdí. Odkryli jsme téměř stovku hrobů a vyzvedli na šest desítek předmětů – značné množství medailonů s vyobrazením světců, mince, pohřební čepce z kovových drátků, růžence, prsteny, kování z rakví, knoflíky, oděvní spony a v Českých Budějovicích druhý exemplář kříže Caravaca, jenž měl majitele chránit před morem. Soubor bude nyní konzervován a restaurován, jednotlivé pohřby budou podrobeny antropologickému posouzení. Již nyní lze očekávat zajímavá zjištění týkající se příbuzenských vztahů nebo dětské úmrtnosti.

Celý kompletní archeologický výzkum bude nyní zpracován a s jednotlivými dílčími výsledky budeme veřejnost a sdělovací prostředky seznamovat průběžně. Na duben 2006 se připravuje v Jihočeském muzeu výstava, kde budou výsledky tohoto archeologického výzkumu kompletně zpřístupněny veřejnosti.

V pondělí 12. září 2005 v 10 hodin na hřbitově Staroměstská u kostela sv. Prokopa v Českých Budějovicích byly uloženy ostatky českobudějovických obyvatel vyzvednutých ze zkoumaného hřbitova za účasti P. Adolfa Pintíře, děkana a faráře u sv. Mikuláše.

Mgr. Zuzana Thomová

  Aktualizované informace naleznete zde: http://www.geo-cz.com/mikulas05/