Zájemci o práci asistenta prevence kriminality se mohou hlásit na městské policii

Na služebnu Městské policie České Budějovice v ulici Jaroslava Haškova č. 2 mohou od středy 31. července 2013 přicházet zájemci o práci v pozici asistenta prevence kriminality, jehož hlavní náplní budou společné pochůzky a úzká spolupráce se strážníky.

Asistent prevence kriminality je „civilním“ zaměstnancem samosprávy/městské policie. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli. Na činnost asistentů přispívá Ministerstvo vnitra ČR v rámci programu prevence kriminality.
 
 

PODMÍNKY PRO PRÁCI ASISTENTA PREVENCE KRIMINALITY

- Člověk ze sociálně vyloučené lokality, zná komunitu, není trestán nebo je trestán za neúmyslné trestné činy, není angažován v žádném „živém kriminálním případu“, není členem lichvářské nebo nátlakové (vlivové) skupiny, je ochoten se vzdělávat.   

- Na výběru se musí podílet Policie ČR, romský poradce nebo asistent, sociální odbor města, personalista města, obecní policie a případně další subjekty (např. nestátní neziskový sektor, romský poradce).

- Musí být zřízena pozice mentora z řad strážníků obecní policie, který asistenty přímo vede; mentor musí absolvovat vstupní vzdělávání.

- Musí být stanovený konkrétní obsahu činnosti asistenta, každodenní zadávání úkolů a jejich kontrola ze strany mentora a vedení obecní policie.

- Stanovení pracovní doby – klouzavá, přerušovaná – tak, aby jejich práce byla co nejefektivnější včetně např. nočních časů a víkendů.
 
 

ČINNOST ASISTENTŮ PREVENCE KRIMINALITY
(příklady, konkrétní činnost se odvíjí od problémů, které je v dané lokalitě řešit, a od zadání městské policie)

- Komunikace s obyvateli sociálně vyloučených lokality.

- Podávání písemné informace formou zápisu do tzv. hlídkové knížky, popř. ústní informování jednotlivých strážníků o zjištěných a řešených skutečnostech.

- Dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností na silnicích (přechody pro chodce) i dohled nad bezpečností dětí při začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jako prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy.

- Kontrola heren, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou věkovou hranicí.

- Dohled nad veřejným pořádkem formou hlídkové služby společně s hlídkami obecní policie. Po důkladném proškolení a zácviku pracují asistenti i samostatně. Jejich úkolem je v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat obecní policii a postupovat při řešení společně.

- Získávání a předávání poznatků obecní policii nebo Policii ČR, informace o určitých druzích protiprávního jednání páchaných v sociálně vyloučených lokalitách jako je např. odkládání objemného odpadu – nejčastěji nábytku, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu, apod.

- Podíl na mediaci vznikajících problémů již v jejich počátku – např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinné spory, stížnosti na majitele psů, apod.

- Spolupráce s majiteli domů v nalézání možností zapojení obyvatel do práce na zlepšení kvality bydlení (např. společné úklidy).

- Práce s dětmi a mládeží – upozorňování děti na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného prostranství (odhozené odpadky mimo sběrné nádoby), kouření a návštěvy pohostinství.
  
  
  
  

VÝZVA

k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici

Asistenta prevence kriminality

Statutární město České Budějovice ve spolupráci s městskou policií vyhlašují výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem obce zařazeným do obecní policie - na dobu určitou do konce roku 2013. 

Pracovní pozice

Cílem podpory je umožnit osobám bez pracovního poměru anebo sociálně vyloučeným osobám získání možnosti pracovního uplatnění v oblasti prevence kriminality (zvyšování bezpečnosti a zajišťování veřejného pořádku na území města).

Termín pohovorů výběrového řízení

Termín pohovorů výběrového řízení bude písemně oznámen uchazečům o práci, kteří splní požadovaná kritéria.

Individuální pohovor bude zaměřen na samotnou motivaci žadatele k výkonu profese, přehled o bezpečnostních rizicích města a předpoklady jeho dalšího profesního růstu.

Kontaktní osoba

Ing. Vilém Vávra, vrchní strážník, Městská policie České Budějovice, Jar. Haška 2, 370 92 České Budějovice, tel:

724 156 183, e-mail: vavrav@c-budejovice.cz

Upřesňující údaje

Zájemce o pozici Asistenta prevence kriminality zašle/doručí na podatelnu v obálce:

1.    vyplněný dotazník a čestné prohlášení

2.    sepsaný motivační dopis

3.    ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně základní škola – vysvědčení z osmého, respektive devátého ročníku ZŠ)

4.    výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

5.    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Jestliže tyto dokumenty ve lhůtě zájemce nepředloží, nebude do výběrového řízení zařazen. Výsledek výběrového řízení bude zájemcům sdělen písemně do 10 pracovních dnů po jeho ukončení.

Podání přihlášky

do 23. 8. 2013

do 12:00 hod.

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu:

Statutární město České Budějovice, podatelna, Nám. Přemysla Otakara II. č.1,2., České Budějovice s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

DOTAZNÍK

k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistenta prevence kriminality

Dotazník reaguje na vyhlášenou Výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistent prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem města České Budějovice zařazeným do obecní policie.

Jméno a příjmení /rodné příjmení/

Datum a místo narození

Rodinný stav

Státní příslušnost

Číslo OP

Adresa trvalého bydliště

Nejvyšší dokončené vzdělání

Poslední zaměstnavatel /úřad práce/ od – do

Zdravotní stav /zdravotní omezení/

Stanovené srážky ze mzdy (alimenty, exekuce apod.)

Telefon, e-mail:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji,

-       že jsem státním občanem ČR,

-       že jsem zdravotně způsobilý (tj. na základě lékařské prohlídky způsobilý k výkonu práce v noci, ve směnném provozu, schopen obchůzkové činnosti),

-       že jsem nebyl v posledních třech letech odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti,

-       že proti mně není vedeno trestní stíhání

-       že jsem nebyl v posledním roce opakovaně (dvakrát a vícekrát) uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku,

-       že nepobírám starobní důchod,

-       že jsem uvedl veškeré údaje dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a jsem si vědom skutečnosti, že v opačném případě toto může mít za následek vyřazení z projektu Asistent prevence kriminality.

V ………………………………………………………..

Datum ………………………………………………….

Podpis ………………………………………………….

Motivační dopis k Dotazníku výběrového řízení pro zájemce o pracovní pozici asistenta prevence kriminality u

Městské policie České Budějovice

Motivační dopis je součástí vyhlášené Výzvy pro výběr kandidátů na pozici Asistenta prevence kriminality a měl by obsahovat minimálně odpovědi na tyto následující otázky:

1.    Proč jsem se rozhodl/rozhodla pracovat jako Asistent prevence kriminality?

2.    Jakou mám představu o činnosti Asistenta prevence kriminality?

3.    Jaká je moje místní znalost prostředí a problémů sídliště Máj?

4.    Jsem připraven/připravena pracovat na plný úvazek v trvání 8 hodin denně?

5.    Vidím nějaké nevýhody plynoucí z výkonu funkce Asistenta prevence kriminality (spolupráce s městskou policií, nepochopení rodiny, známých, atd.)?

6.    Další vlastní sdělení

Podpis uchazeče