Zanádražní komunikace – 4. etapa

Cílem projektu bylo vybudování nových chodníků s asfaltovým povrchem a veřejných ploch, parkoviště s příjezdovou komunikací v rámci 4. etapy přeložky silnic II/156 a II/157 (tzv. zanádražní komunikace). Součástí projektu byla též související infrastruktura. V rámci projektu vznikly nové plochy zeleně včetně osazení keřů a stromů.

Harmonogram projektu (termín fyzické realizace): 07/2013 - 12/2014

Celkové náklady projektu: 38,67 mil. Kč

Dotace: 14,79 mil. Kč

Doba udržitelnosti projektu - konec monitorovaného období: 22. 1. 2020

Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti provozu, dopravní dostupnosti a obslužnosti, plynulosti dopravy, vznikla zde řada nových parkovacích míst včetně parkovacích míst pro handicapované. Došlo ke zlepšení organizace dopravy i ve středu města, snížení hlukové a emisní zátěže a zároveň k rozvoji lokality přiléhající ke komunikaci. Komunikace i infrastruktura byly přizpůsobeny pohybu osob se zrakovým postižením a osob s omezenou schopností pohybu.

Projekt byl koncipován jako jednoetapový.