Zápis dítěte do základní školy

Zápisy dětí (které dovrší ve stanoveném roce šest let) k povinné školní docházce probíhají vždy od 1. dubna do 30. dubna, konkrétní termín je zveřejněn na webových stánkách města a na jednotlivých základních školách.

Žákovi je určena spádová škola podle adresy trvalého bydliště. V souladu se zásadou svobodné volby lze přihlásit žáka i na jinou než spádovou školu. Žák zde bude přijat pouze v případě dostatečné kapacity zvolené školy po přednostním přijetí dětí z vlastního školského obvodu.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce

V době zápisu mohou zákonní zástupci požádat o odklad povinné školní docházky. Svou žádost musí doložit posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě odkladu povinné školní docházky lze dítě přihlásit do přípravné třídy.
V Českých Budějovicích při  ZŠ a MŠ Nová, ZŠ Máj I.

 

Přehled základních škol zřizovaných městem

Související odkazy:

Vyhláška č. 3/2015, 1/2017 a 3/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice