Zápis z jednání s občanem z Kněžských Dvorů

Zápis z jednání konaného 23. srpna, od 10.30 hodin, v kanceláři 1. náměstka primátora města Českých Budějovic pana Ing. Jocha

Jednání se zúčastnili:

1. náměstek primátora pro ekonomiku a rozvoj pan Ing. Joch Miroslav. Náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a územní plánování paní Ing. Popelová Ivana. Uvolněná radní pro územní komise paní Hajerová Eva. Zástupce občanského sdružení KECENICKÁ INICIATIVA Jaroslav Havlíček.

Na úvod jsem všechny účastníky jednání seznámil s tím, koho zastupuji, proč jsme vznikli a jaké jsou naše záměry, cíle a za jakým účelem jsem požádal pana náměstka o schůzku.

Prvořadým cílem občanského sdružení KECENICKÁ INICIATIVA je zlepšení životních podmínek v Kněžských Dvorech. Ve fázi přípravy je nyní výstavba koridoru Nemanice - Ševětín a s tím související výstavba Severní spojky, jež by měla značnou měrou ulevit občanům KD od kamionové dopravy směřující zejména do firmy Bosch. Na toto téma jsme již jednali s panem Ing. Hodinou, jenž zastupuje několik firem sídlících na Nemanické ulici. Z tohoto jednání vyplynulo, že lidé žijící v KD jsou těmto firmám v podstatě lhostejní a jde jim pouze o co nejmenší dopad výstavby Severní spojky a koridoru na jejich areály ležící v Nemanické ulici. V našem nejvyšším zájmu je, aby byly tyto stavby co nejdříve dokončeny, přestože si uvědomujeme obrovskou zátěž pro obyvatele KD, jež s sebou výstavba ponese. Se všemi účastníky tohoto jednání jsme se jednomyslně shodli na tom, že brzké dokončení těchto strategických staveb významně uleví dopravnímu zatížení celých Českých Budějovic.

Další neméně důležitou věcí, o které jsme jednali a která nás velmi tíží, je stav povrchu vozovky v ulici A. Trägera. Od Budvaru až k sokolovně je tato vozovka v dezolátním stavu! K tomuto tragickému stavu nemalou měrou přispěla jak uzavírka viaduktu na Pražské, tak stále vzrůstající počet vozidel směřujících do nebo z firmy Bosch a také stávající uzávěra mostu v Bavorovicích. Pan náměstek Ing. Joch nás informoval, že se s investicí na opravu výše uvedené vozovky pro rok 2013 nepočítá! Vzhledem k havarijnímu stavu vozovky je nutné vyvolat konstruktivní jednání vedoucí k nápravě tohoto dlouhodobě neudržitelného stavu. KECENICKÁ INICIATIVA věří, že nebyly vyčerpány všechny možnosti vedoucí k nápravě.

Seznámil jsem všechny s tím, že jsme jednali se SŽDC ohledně protihlukových stěn při stavbě koridoru, a zda je nějaká možnost, včlenit do této stavby revitalizaci rybníčku ležícího na pozemku č. 602/2, jenž je stavbou koridoru bezprostředně dotčen a jeho řešení je v plánu města několik let, ale vždy bylo pro nedostatek financí od záměru upuštěno.

Všichni účastníci schůzky byli seznámeni se záměrem sdružení vstoupit v jednání s firmou Bosch, aby v momentě, kdy dokončí nové parkoviště, jehož stavbu chtějí co nejdříve zahájit, apelovali na zaměstnance, aby toto nové parkoviště všichni využívali a nekomplikovali svými auty už tak komplikovanou situaci v ulicích A. Trägera, H. Kvapilové, Tyršův sad a ostatních.

Nakonec bych rád velmi poděkoval panu 1. náměstkovi primátora Ing. Jochovi, paní náměstkyni primátora Ing. Popelové i paní Hajerové, uvolněné radní pro územní komise, za velkou vstřícnost a ochotu spolupracovat při řešení záležitostí týkajících se činnosti našeho občanského sdružení KECENICKÁ INICIATIVA a zejména obyvatel Kněžských Dvorů.

Zapsal: Jaroslav Havlíček

Zápis v pdf.