Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2017022 dne 13.2.2017

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Dopis konkrétní fyzické osoby ohledně vedení trasy českobudějovického úseku dálnice D3  (čj. KP-ZM/73/2017)

 • 00.
 • Složení slibu Mgr. Tomáše Chovance  náhradníka za Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D., zahájení, zvolení návrhové komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 20, schválení programu

 • 01.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod I v k. ú. České Budějovice 5 (čj. KP-ZM/13/2017/M/3)

 • 02.
 • Koncesní dokumentace - koncesní smlouva na provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice (čj. KP-ZM/59/2017/M/46)

 • 03.
 • Informativní zpráva o zahájení školního roku 2016/2017 na školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice a zápisech do základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice pro školní rok 2017/2018 (čj. KP-ZM/51/2017/M/38)

 • 04.
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice  (čj. KP-ZM/17/2017/M/6)

 • 05.
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/18/2017/M/7)

 • 06.
 • Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/35/2017/M/23)

 • 07.
 • Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Základní školy, Dukelská 11, České Budějovice (čj. KP-ZM/39/2017/M/27)

 • 08.
 • Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje č. 2016001427 (čj. KP-ZM/50/2017/M/37)

 • 09.
 • Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Doubravice, Plav a Včelná (čj. KP-ZM/42/2017/M/30)

 • 10.
 • Dohoda o vytvoření společného školského obvodu MŠ s obcí Doubravice (čj. KP-ZM/56/2017/M/43)

 • 11.
 • Změna názvu Základní školy, Emy Destinové 46, České Budějovice s rozšířením činnosti o mateřskou školu a školní jídelnu (čj. KP-ZM/54/2017/M/41)

 • 12.
 • Zřízení nového místa vzdělávání a školských služeb a odloučené pracoviště - Mateřská škola, A. Trägera 44, České Budějovice u příspěvkové organizace Mateřská škola, Pražská 17, České Budějovice (čj. KP-ZM/64/2017/M/51)

 • 13.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/25/2017/M/13)

 • 14.
 • Poskytování tísňové péče na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/33/2017/M/21)

 • 15.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/28/2017/M/16)

 • 16.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za rok 2016 (čj. KP-ZM/67/2017/M/54)

 • 17.
 • Rozpočtová opatření číslo 14 a 15 (čj. KP-ZM/47/2017/M/35)

 • 18.
 • Přijetí bankovního úvěru k předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období 2017-2022 (čj. KP-ZM/41/2017/M/29)

 • 19.
 • Majetkové dispozice

 • 19.01.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2263 v k. ú. České Budějovice 3, (ul. Klostermannova) (čj. KP-ZM/45/2017/M/33)

 • 19.02.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 - změna usnesení, snížení ceny za prodej pozemků (ul. K. Světlé) (čj. KP-ZM/63/2017/M/50)

 • 19.03.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitosti parc. č. 2743 se stavbou č. p. 1184 v k. ú. České Budějovice 5 v trase dálnice D3 (čj. KP-ZM/49/2017/M/36)

 • 19.04.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o realizaci stavebního objektu - SO 120.1 Úprava MK U Křížku, v rámci stavby dálnice D3 (čj. KP-ZM/60/2017/M/47)

 • 19.05.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemků parc. č. 2750/1 a 2751/1 v k. ú. České Budějovice 5 - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/57/2017/M/44)

 • 19.06.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 997/4 v k. ú. České Budějovice 4 - areál spol. D.I.P., s. r. o. (čj. KP-ZM/46/2017/M/34)

 • 19.07.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem  v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa. část 2.2." (čj. KP-ZM/23/2017/M/11)

 • 19.08.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa" (čj. KP-ZM/20/2017/M/8)

 • 19.09.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Branišovské silnice, k. ú. České Budějovice 2 (CB Auto, a. s.) (čj. KP-ZM/58/2017/M/45)

 • 19.10.
 • Dispozice s majetkem města – směna částí pozemků parc. č. 86/5 a 88/10 za část pozemku parc. č. 86/1 v k. ú. České Budějovice 7, TJ DYNAMO  (čj. KP-ZM/52/2017/M/39)

 • 19.11.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v lokalitě u Švábova Hrádku, k. ú. České Budějovice 2 (FINAPRA, a. s. + LODINGEN, a. s.) (čj. KP-ZM/71/2017/M/58)

 • 19.12.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a České Vrbné – severní spojka (Praha West Investment, k. s.) (čj. KP-ZM/62/2017/M/49)

 • 19.13.
 • Dispozice s majetkem města - darování  pozemku parc. č. 139/127 a odkoupení stavby chodníku na pozemku parc. č. 139/127 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/43/2017/M/31)

 • 19.14.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí převod části pozemku parc. č. 1247/2, k. ú. České Budějovice 7, u křižovatky B. Němcové x L. B. Schneidera (čj. KP-ZM/44/2017/M/32)

 • 19.15.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 2812/7 v k. ú. Olešnice u Trhových Svinů (čj. KP-ZM/66/2017/M/53)

 • 19.16.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 482/1, parc. č. 482/2, parc. č. 482/3, parc. č. 482/4 a parc. č. 482/5 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné) (čj. KP-ZM/70/2017/M/57)

 • 19.17.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 569 k. ú. České Budějovice 4 (ul. Blahoslavova) (čj. KP-ZM/53/2017/M/40)

 • 19.18.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 212/16 v k. ú. České Vrbné (České Vrbné) (čj. KP-ZM/37/2017/M/25)

 • 19.19.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 10/13, k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/36/2017/M/24)

 • 19.20.
 • Dispozice s majetkem města – smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na budovách na parc. č. 36 a parc. č. 56/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozvodné skříně - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/40/2017/M/28)

 • 19.21.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2037/10 v k. ú. České Budějovice 2  (sídliště Máj, les Bor – U Hada) (čj. KP-ZM/55/2017/M/42)

 • 20.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/14/2017/M/4)

 • 21.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2017 (čj. KP-ZM/38/2017/M/26)

 • 22.
 • Opětovné zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/2/2017/M/1)

 • 23.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 5., 12. a 19. prosince 2016, 16. a 30. ledna 2017 (čj. KP-ZM/61/2017/M/48)

 • 24.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/3/2017/M/2)

 • 25.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 8. 2. 2017 (čj. KP-ZM/65/2017/M/52)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/68/2017/M/55)

 • 27.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 25. 1. 2017 (čj. KP-ZM/34/2017/M/22)

 • 28.
 • Diskuse zastupitelů 

 • 29.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)