Zasedání zastupitelstva

Materiály k programu zasedání zastupitelstva 2017024

Zpět na přehled zasedání Zobrazit program

Materiály si můžete stáhnout jednotlivě, nebo můžete použít hromadné stahování. V takovém případě stačí v pravém sloupci označit body, jejichž materiály chcete stáhnout a stisknout tlačítko Vytvořit archiv. Po té se vám pod tlačítkem objeví odkaz "Uložit archiv". Kliknutím na něj stáhnete zip soubor, který obsahuje materiály rozčleněné do složek podle bodů jednání. V případě většího množství vybraných materiálů prosíme o trpělivost, soubor se může generovat déle.

Bod jednáníNázev
00Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 
01Nabytí akcií v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., složení peněžních prostředků potřebných k výplatě přiměřeného protiplnění a změna v dozorčí radě společnosti
02Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na rok 2017 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
03Žádost Českého volejbalového svazu o podporu mezinárodních sportovních akcí v Českých Budějovicích - Světová liga mužů ve volejbalu; Mistrovství světa ve volejbalu mužů do 21 let
04Návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Českých Budějovicích
05Návrh na odejmutí čestného občanství města České Budějovice Klementu Gottwaldovi a Josefu Vissarionoviči Stalinovi
06Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.
07Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 18. 5. 2017
08Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod II v katastrálním území České Budějovice 5
09Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory II v katastrálním území Haklovy Dvory 
10Vyhodnocení dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2016
11Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2017
12Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů"
13Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích
14Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Mateřské školy, U Pramene 13, České Budějovice
15Financování investičních akcí z Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku
16Rozpočtová opatření číslo 58 až 60
17Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 14
18Majetkové dispozice
18.01Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1621/1 v  k. ú. České Budějovice 2 (parkoviště Na Dlouhé louce)  
18.02Dispozice s majetkem města – prodej  pozemků parc. č. 3342 a parc. č. 3343/2 v k. ú. České Budějovice 6
18.03Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2137/166 v k. ú. České Budějovice 2, sídliště Vltava, Labská ul.
18.04Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 689/4, k. ú. České Budějovice 7 za pozemky v k. ú. Hrdějovice (pozemky pod cyklostezkou směr Borek)
18.05Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem na pozemky pod komunikací U Lávky v k. ú. České Budějovice 5
18.06Dispozice s majetkem města - uzavření darovací smlouvy s Jihočeským krajem  na pozemky pod komunikací Dobrovodská v k. ú. České Budějovice 5
18.07Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/34 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. Krčínova, sídliště Vltava)
18.08Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/639 v k. ú. České Budějovice 2 (ul. V. Volfa, sídliště Máj)
18.09Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. České Budějovice 3 – ul. Kubatova (pro výstavbu trafostanice)
18.10Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 1595/19 v k. ú. České Budějovice 2 – Pasovská čp. 1598, lokalita u Stromovky (majetkové vypořádání spoluvlastnického podílu k bytové jednotce)
18.11Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 482/1, parc. č. 482/2, parc. č. 482/3, parc. č. 482/4 a parc. č. 482/5 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Kamarytova, Suché Vrbné)
18.12Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1, 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. K. Světlé) - výsledek výběrového řízení
18.13Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 4347/1 v k. ú. České Budějovice 3 - výsledek výběrového řízení (ul. J. Š. Baara)
18.14Dispozice s majetkem města – prodej id. 4/9 domu na Lannově tř. čp. 52,  k. ú. České Budějovice 6
18.15Dispozice s majetkem města – přijetí daru pozemků a ZTV v rámci majetkového vypořádání stavby „Novostavba části MK Horní SOU, Č. Budějovice – 1. část“ v k. ú. České Budějovice 4
18.16Dispozice s majetkem města – nabytí pozemku parc. č. 2099/241, části parc. č. 2099/191 a vodohospodářských sítí u objektu Senior domu, Husova tř., k. ú. České Budějovice 2
18.17Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku parc. č. 2705 v k. ú. České Budějovice 6
18.18Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání – odkoupení pozemku parc. č. 1635/13 pod stavbou parkoviště a převod pozemku parc. č. 1635/48 pod stavbou komunikace III. třídy v k. ú. České Budějovice 2, u Sportovní haly
18.19Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2178/2 v k. ú. České Budějovice 2 (ulice Krčínova, sídliště Vltava)
18.20Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 2148/1 a 2149/11 v k. ú. České Budějovice 3
18.21Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 586 v k. ú. České Budějovice 5
18.22Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi – parc. č. 2181/2 a 2181/14, vše v k. ú. České Budějovice 2  (sídliště Vltava)
18.23Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5,  k. ú. České Budějovice 1 – zrušení bankovní záruky
19Žádost o prominutí smluvního úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného u prostoru sloužícího podnikání
20Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2017
21Přehled podaných žádostí o dotaci v 1. čtvrtletí 2017
22Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 - 1. výzva
23Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2017 - 2. výzva
24Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 13., 17. a 20. března, 3., 18. a 24. dubna, 2. května 2017
25Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice
26Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města ze dne 10. 5. 2017
27Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
28Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice
29Diskuse zastupitelů
30Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)
31Multifunkční centrum Dlouhá louka - seznámení zastupitelů se studií (tento bod byl projednán po "Vystoupení občanů") - bez podkladového materiálu 
-Petice občanů za podporu výstavby a provozu hospice v Českých Budějovicích včetně finanční podpory + odpověď 
-Nabídka KAJOT INTACTO na vybudování zábavního volnočasového centra  + odpověď 
-Žádost konkrétní fyzické osoby adresovaná zastupitelům ve věci instalace laviček v rámci města + odpověď