Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2016016 dne 16.5.2016

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu 

 • 01.
 • Zadání změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Stromovka v katastrálním území České Budějovice 2 (čj. KP-ZM/262/2016/M/125)

 • 02.
 • Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 20. 5. 2016 (čj. KP-ZM/324/2016/M/168)

 • 03.
 • Informativní zpráva o zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/308/2016/M/152)

 • 04.
 • Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Vidov (čj. KP-ZM/307/2016/M/151)

 • 05.
 • Žádost Events 4 you, z. s., o finanční příspěvek na sportovní akci "Barvám neutečeš" pořádanou v Českých Budějovicích v roce 2016 (čj. KP-ZM/290/2016/M/136)

 • 06.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 1: "Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/294/2016/M/140)

 • 07.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů" (čj. KP-ZM/301/2016/M/145)

 • 08.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 3: "Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů" (čj. KP-ZM/313/2016/M/157)

 • 09.
 • Poskytnutí investičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 5: "Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů" (čj. KP-ZM/304/2016/M/148)

 • 10.
 • Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 2. výzva (čj. KP-ZM/297/2016/M/143)

 • 11.
 • Závěrečný účet statutárního města České Budějovice za rok 2015 (čj. KP-ZM/266/2016/M/129)

 • 12.
 • Schvalování účetní závěrky za účetní jednotku statutárního města České Budějovice (čj. KP-ZM/314/2016/M/158)

 • 13.
 • Návrh opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2015 (čj. KP-ZM/310/2016/M/154)

 • 14.
 • Rozpočtové opatření číslo 33 (čj. KP-ZM/265/2016/M/128)

 • 15.
 • Rozpočtová opatření číslo 55 a 56 (čj. KP-ZM/289/2016/M/135)

 • 16.
 • Fond podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice - změna základních dokumentů (čj. KP-ZM/312/2016/M/156)

 • 17.
 • Přehled podaných žádostí o dotaci za 1. čtvrtletí 2016 (čj. KP-ZM/332/2016/M/171)

 • 18.
 • "České Budějovice, ulice Ke Studánce, I. a II. etapa" - Smlouva o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku - dodatek č. 1 (čj. KP-ZM/263/2016/M/126)

 • 19.
 • Majetkové dispozice

 • 19.01.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na části pozemku parc. č. 2734/52 v k. ú. České Budějovice 7, Kozinova ulice, Rožnov (čj. KP-ZM/287/2016/M/133)

 • 19.02.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na částech pozemků parc. č. 3684/1, parc. č. 3684/75 a parc. č. 3684/3 v k. ú. České Budějovice 5 (ul. Ledenická) (čj. KP-ZM/315/2016/M/159)

 • 19.03.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu "SO 433-Úprava VO Ledenická" - dálnice D3 (čj. KP-ZM/317/2016/M/161)

 • 19.04.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k. ú. Hrdějovice – cyklostezka ČB – Borek, JK - SÚS (čj. KP-ZM/292/2016/M/138)

 • 19.05.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky v k. ú. České Budějovice 3 a v k. ú. Hrdějovice  – cyklostezka ČB - Borek (čj. KP-ZM/293/2016/M/139)

 • 19.06.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 2 (lokalita býv. vojenského cvičiště Čtyři Dvory) - HS AUTO, s. r. o. (čj. KP-ZM/303/2016/M/147)

 • 19.07.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Branišov u Dubného – kynologická činnost, lokalita U Hada (čj. KP-ZM/291/2016/M/137)

 • 19.08.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 542, v k. ú. České Budějovice 3 - Nemanice (ul. Rybářská) (čj. KP-ZM/320/2016/M/164)

 • 19.09.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí prodej části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u budovy lékařské ordinace a rehabilitace (čj. KP-ZM/302/2016/M/146)

 • 19.10.
 • Dispozice s majetkem města - prodej pozemku parc. č. 2263, v k. ú. České Budějovice 3, ul. Klostermannova (čj. KP-ZM/284/2016/M/130)

 • 19.11.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2440/209 v k. ú. České Budějovice 6 – rozšíření zahrady u RD v Osikové ul. (čj. KP-ZM/309/2016/M/153)

 • 19.12.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2061/964 v k. ú. České Budějovice 2 - Větrná (čj. KP-ZM/285/2016/M/131)

 • 19.13.
 • Dispozice s majetkem města - prodej  pozemku parc. č. 1204/3 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/322/2016/M/166)

 • 19.14.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 346 a č. 357/2 v k. ú. Třebotovice – lokalita rybníka Lusný   (čj. KP-ZM/306/2016/M/150)

 • 19.15.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy darovací na nemovitosti a stavby silnice II/156 a II/157 v k. ú. České Budějovice 3, 4 a 6 – dárce Jihočeský kraj (čj. KP-ZM/318/2016/M/162)

 • 19.16.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV na částech pozemků parc. č. 2128/1, 2139/10, 2139/53 a 4728/3, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Průběžná) (čj. KP-ZM/295/2016/M/141)

 • 19.17.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení stavby kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 883 v k. ú. České Budějovice 5 (Suché Vrbné, ul. Prašná) (čj. KP-ZM/319/2016/M/163)

 • 19.18.
 • Dispozice s majetkem města -  odkoupení pozemků parc. č. 3363/73 a 3363/39 v k. ú. České Budějovice 6 (čj. KP-ZM/305/2016/M/149)

 • 19.19.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2014/18 v k. ú. České Budějovice 2 (pod domem M. Horákové čp. 1431, sídliště Máj) (čj. KP-ZM/288/2016/M/134)

 • 19.20.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření dohody o předání stavby přechodu přes železniční vlečku v rámci realizace stavby Přeložka silnic II/156 a II/157 - 2. etapa - zrušení usnesení č. 17/2015 (čj. KP-ZM/296/2016/M/142)

 • 20.
 • Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2016 (čj. KP-ZM/316/2016/M/160)

 • 21.
 • Neinvestiční dotace - významné akce v roce 2016 v Českých Budějovicích - 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové; 5. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech, start I. etapy závodu; Jihočeský jazzový festival; EUROGYM 2016 (čj. KP-ZM/298/2016/M/144)

 • 22.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 19. dubna, 2. a 3. května 2016 (čj. KP-ZM/323/2016/M/167)

 • 23.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/264/2016/M/127)

 • 24.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 12. 5. 2016 (čj. KP-ZM/327/2016/M/169)

 • 25.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 4. 2016 a 4. 5. 2016 (čj. KP-ZM/286/2016/M/132)

 • 26.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/329/2016/M/170)

 • 27.
 • Diskuse zastupitelů

 • 28.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)