Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2016018 , dne 19. září 2016

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Slavnostní předání Ceny statutárního města České Budějovice panu Milanu Binderovi. Zahájení, zvolení návrhové komise, schválení programu09:30:57
Zde spustíte zvukový záznam01.Valná hromada společnosti FCC České Budějovice, s. r. o., svolaná na 20. 9. 201610:22:03
Zde spustíte zvukový záznam02.Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Dlouhá louka v katastrálním území České Budějovice 210:30:47
Zde spustíte zvukový záznam03.Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem, obcí Hůry a statutárním městem České Budějovice na zajištění likvidace nelegální skládky odpadu v obci Hůry11:28:45
Zde spustíte zvukový záznam04.Přehled podaných žádostí o dotaci k 31. 8. 201611:57:00
Zde spustíte zvukový záznam05.Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice - zapracované úpravy na základě hodnotícího a schvalovacího procesu na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu dopravy12:00:58
Zde spustíte zvukový záznam29.Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 hodin)13:06:00
Zde spustíte zvukový záznam06.Přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích14:20:50
Zde spustíte zvukový záznam07.Dohoda o vytvoření společného školského obvodu s obcí Vidov14:35:24
Zde spustíte zvukový záznam08.Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy, Pražská 17, České Budějovice14:41:24
Zde spustíte zvukový záznam09.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016 - opatření č. 2, výzva 2: "Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů"14:43:40
Zde spustíte zvukový záznam10.Poskytnutí dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2016 - 3. výzva15:09:25
Zde spustíte zvukový záznam11.Žádost Bohemia JazzFest, o. p. s. o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně15:12:24
Zde spustíte zvukový záznam12.Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 201615:27:50
Zde spustíte zvukový záznam13.Rozpočtové opatření číslo 118 - úprava rozpočtu 201615:31:01
Zde spustíte zvukový záznam14.Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 52 a V 5315:35:58
Zde spustíte zvukový záznam15.Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2017 až 201915:38:03
Zde spustíte zvukový záznam16.Záměry vypsání veřejných zakázek investičního odboru - realizace akcí v roce 201716:16:22
Zde spustíte zvukový záznam17.„Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice -  objekt ZŠ Čéčova“ - prominutí smluvní pokuty16:27:28
Zde spustíte zvukový záznam18.01.Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa"17:12:09
Zde spustíte zvukový záznam18.02.Dispozice s majetkem města - odkoupení částí pozemků parc. č. 492/90, 492/58, 492/144 v k. ú. České Budějovice 5 - "zanádražní komunikace - 4. etapa"17:16:48
Zde spustíte zvukový záznam18.03.Dispozice s majetkem města - odkoupení části pozemku 2658/10 v k. ú. České Budějovice 5 - "zanádražní komunikace - 4. etapa"17:38:55
Zde spustíte zvukový záznam18.04.Dispozice s majetkem města -  odkoupení pozemků parc. č. 558/6, 558/8, 559/7, 559/8 v k. ú. České Budějovice 4 - zanádražní komunikace - část 1.1.17:40:47
Zde spustíte zvukový záznam18.05.Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 591/10, v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Okružní)17:44:17
Zde spustíte zvukový záznam18.06.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků v k. ú. Hrdějovice – lokalita ČOV ve vlastnictví statutárního města ČB17:46:13
Zde spustíte zvukový záznam18.07.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků  parc. č. 121/3 a č. 121/4 v k. ú. Dubičné – pozemky v areálu vodojemu města ČB  17:48:47
Zde spustíte zvukový záznam18.08.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 3021/1 v k. ú. České Budějovice 6 – záměrem je rozšíření zázemí pro stávající objekty  17:51:50
Zde spustíte zvukový záznam18.09.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 263/2, k. ú. České Budějovice 1, restaurace "PALUBA"17:53:59
Zde spustíte zvukový záznam18.10.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2745/1 v k. ú. Kaliště u Českých Budějovic – rozšíření pozemku a stání pro auta17:55:25
Zde spustíte zvukový záznam18.11.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na parc. č. 2137/100 a č. 2137/269 v k. ú. České Budějovice 2 – sídliště Vltava, přesah stavby lodžií  BD DLOUHÁ17:57:51
Zde spustíte zvukový záznam18.13.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2061/886 v k. ú. České Budějovice 2 – Větrná čp. 1422, sídliště Máj (majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů ke garážím - jednotkám)17:59:10
Zde spustíte zvukový záznam18.14.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3529/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Fr. Bílka18:00:27
Zde spustíte zvukový záznam18.15.Dispozice s majetkem města –  prodej částí pozemků parc. č. 1800/16, 1800/15, 4739, 1694/1, 1619 a 1794/1 v k. ú. České Budějovice 3, Dobrovodský potok - protipovodňové opatření18:07:51
Zde spustíte zvukový záznam18.16.Dispozice s majetkem města - prodej pozemků parc. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3 - snížená cena (ul. K. Světlé)18:10:01
Zde spustíte zvukový záznam18.17.Dispozice s majetkem města – převod části pozemku parc. č. 31 v k. ú. České Budějovice 7, u Krajského soudu v Českých Budějovicích18:19:54
Zde spustíte zvukový záznam18.18.Dispozice s majetkem města – převod částí pozemků pod stavbou okružní křižovatky v Novém Roudném, k. ú. České Budějovice 7 a k. ú. Roudné  18:21:21
Zde spustíte zvukový záznam18.19.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7, Nové Roudné18:22:43
Zde spustíte zvukový záznam18.20.Dispozice s majetkem města – odkoupení areálu spol. BBH Tsuchiya, s. r. o. v k. ú. České Budějovice 6 (areál v ul. Průmyslová)18:24:01
Zde spustíte zvukový záznam18.21.Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Vrbné (4. rameno křižovatky – BAUHAUS) - zrušení usnesení18:25:50
Zde spustíte zvukový záznam19.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč18:35:28
Zde spustíte zvukový záznam20.Žádost o prominutí příslušenství uhrazeného nájemného ve výši 24.842,93 Kč – nájemce konkrétní fyzická osoba18:37:12
Zde spustíte zvukový záznam21.Neinvestiční dotace na provoz kina Kotva v roce 201718:48:17
Zde spustíte zvukový záznam22.Poskytnutí neinvestičních dotací z Dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 201618:52:39
Zde spustíte zvukový záznam23.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 27. června, 1. a 25. července, 22. srpna a 5. září 201618:54:36
Zde spustíte zvukový záznam24.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice19:05:12
Zde spustíte zvukový záznam25.Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 14. 9. 201619:15:10
Zde spustíte zvukový záznam26.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 1. 6. 2016 a 31. 8. 201619:33:03
Zde spustíte zvukový záznam27.Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 22. 6. 201619:51:45
Zde spustíte zvukový záznam28.Diskuse zastupitelů20:12:42