Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2016020 dne 7.11.2016

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  -
 • Podnět občanů z ul. Ot. Březiny - dokončení stavby kanalizace a kanalizačních přípojek na hranici pozemku jednotlivých pozemků a rekonstrukce vozovky v ul. Ot. Březiny (čj. KP-ZM/689/2016)

 • -
 • Dopis konkrétní fyzické osoby obsahující návrh úprav Dlouhého mostu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/690/2016)

 • 00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodu poř. č. 13.5, schválení programu

 • 01.
 • Prezentace a projednání "1. aktualizace Integrovaného plánu organizace dopravy" (čj. KP-ZM/656/2016/M/304)

 • 02.
 • Plán odpadového hospodářství statutárního města České Budějovice 2017-2021 (čj. KP-ZM/663/2016/M/311)

 • 03.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice v katastrálním území České Budějovice 7 (čj. KP-ZM/645/2016/M/295)

 • 04.
 • Návrh na pořízení změny územního plánu České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory I v katastrálním území Haklovy Dvory  (čj. KP-ZM/625/2016/M/294)

 • 05.
 • Změna č. 1 územního plánu České Budějovice v lokalitě Kaliště v katastrálním území Kaliště u Českých Budějovic (čj. KP-ZM/623/2016/M/293)

 • 06.
 • Mimořádné finanční ocenění pro Arnošta Petráčka a Bělu Třebínovou za medailové umístění na Letních paralympijských hrách 2016 v Riu de Janeiru (čj. KP-ZM/691/2016/M/332)

 • 07.
 • Dodatky ke zřizovacím listinám škol zřizovaných statutárním městem České Budějovice (čj. KP-ZM/679/2016/M/326)

 • 08.
 • Žádost spol. CBH2013, a. s. o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci města České Budějovice ve WSM lize v hokejové sezóně 2016/2017 (čj. KP-ZM/662/2016/M/310)

 • 09.
 • Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Návrh dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 (čj. KP-ZM/670/2016/M/318)

 • 10.
 • Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (čj. KP-ZM/660/2016/M/308)

 • 11.
 • Rozpočtová opatření číslo 142 a 143 (čj. KP-ZM/665/2016/M/313)

 • 12.
 • Vnitřní rozpočtová opatření číslo V 62 a V 63 (čj. KP-ZM/661/2016/M/309)

 • 13.
 • „Zateplení ZŠ a MŠ, Nerudova 9, České Budějovice -  objekt ZŠ Čéčova“ - prominutí smluvní pokuty, doplněné podklady (čj. KP-ZM/677/2016/M/325)

 • 14.
 • Majetkové dispozice

 • 14.01.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Včelná (čj. KP-ZM/675/2016/M/323)

 • 14.02.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Doubravice u Nedabyle (čj. KP-ZM/674/2016/M/322)

 • 14.03.
 • Dispozice s majetkem města - prodej nemovitostí v trase dálnice D3 - k. ú. Staré Hodějovice (čj. KP-ZM/673/2016/M/321)

 • 14.04.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o realizaci stavebních objektů - Retenční nádrž na Dobrovodském potoce, D3 0310/I/Úsilné - Hodějovice (čj. KP-ZM/664/2016/M/312)

 • 14.05.
 • Dispozice s majetkem města - směna pozemků v k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby "Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa" (čj. KP-ZM/659/2016/M/307)

 • 14.06.
 • Dispozice s majetkem města – směna pozemků v k. ú. České Budějovice 3 a České Vrbné – severní spojka (STINGO, s. r. o.) (čj. KP-ZM/655/2016/M/303)

 • 14.07.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. č. 2173/1 v k. ú. České Budějovice 2 (pozemek pod ubytovnou Jč. divadla v ul. Bezdrevská, sídliště Vltava) (čj. KP-ZM/671/2016/M/319)

 • 14.08.
 • Dispozice s majetkem města - odkoupení pozemku parc. č. 3363/86 v k. ú. České Budějovice 6 - stavba "Cyklostezka U Lávky" (čj. KP-ZM/666/2016/M/314)

 • 14.09.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku  parc. č. 1204/6 v k. ú. České Budějovice 6  – nabídka pozemku Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci (čj. KP-ZM/649/2016/M/297)

 • 14.10.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemků  parc. č. 1131/1, č. 1131/2 a č. 1131/3 v k. ú.  České Budějovice 4 – nabídka pozemků Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci (čj. KP-ZM/650/2016/M/298)

 • 14.11.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV, na částech pozemků v k. ú. České Budějovice 3 - rozšíření a úprava komunikace (ul. U Trojice, Jírovcova) (čj. KP-ZM/667/2016/M/315)

 • 14.12.
 • Dispozice s majetkem města – majetkové vypořádání pro stavbu „Novostavba 2 bytových domů a 2 ubytovacích zařízení s garážemi a parkovacími stáními včetně základní technické vybavenosti“ (ul. Na Sádkách a Na Zlaté stoce, Čtyři Dvory) (čj. KP-ZM/657/2016/M/305)

 • 14.13.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavby ZTV na parc. č. 2655 a č. 2660 v k. ú. České Budějovice 6  - v rámci stavba RD fyzické osoby, Mladé u hřbitova (čj. KP-ZM/654/2016/M/302)

 • 14.14.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Sedlářská (čj. KP-ZM/653/2016/M/301)

 • 14.15.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 4733/2 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Pražská tř.) (čj. KP-ZM/668/2016/M/316)

 • 14.16.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje pozemku parc. č. 2137/166 v k. ú.  České Budějovice 2 – pozemek pod stavbou jiného vlastníka (Služba, výrobní družstvo) (čj. KP-ZM/651/2016/M/299)

 • 14.17.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení HOKEJOVÉHO CENTRA POUZAR v k. ú.  České Budějovice 2, ul. E. Rošického – zrušení usnesení (čj. KP-ZM/672/2016/M/320)

 • 14.18.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 3285/1 v ulici Ot. Březiny v k. ú. České Budějovice 7 - zrušení usnesení (čj. KP-ZM/652/2016/M/300)

 • 15.
 • Neinvestiční dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na osobní náklady odborných pracovníků při zajišťování činnosti Britského centra (čj. KP-ZM/676/2016/M/324)

 • 16.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 26. září, 3., 17., 19., 24. a 31. října 2016 (čj. KP-ZM/680/2016/M/327)

 • 17.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občanů města České Budějovice (čj. KP-ZM/647/2016/M/296)

 • 18.
 • Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 3. 11. 2016 (čj. KP-ZM/683/2016/M/329)

 • 19.
 • Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 5. 10. 2016 (čj. KP-ZM/681/2016/M/328)

 • 20.
 • Zpráva o činnosti Územního výboru Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 21. 9. 2016 a 26. 10. 2016 (čj. KP-ZM/684/2016/M/330)

 • 21.
 • Odvolání a volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města České Budějovice (čj. KP-ZM/669/2016/M/317)

 • 22.
 • Diskuse zastupitelů

 • 23.
 • Vystoupení občanů (tento bod byl projednán od 13:00 h)