Zasedání zastupitelstva

Návrh programu zasedání č. 2018002 dne 10.12.2018

Zpět na přehled zasedáníZobrazit materiály

  00.
 • Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu

 • 01.
 • Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice  (čj. KP-ZM/555/2018/M/248)

 • 02.
 • Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/549/2018/M/245)

 • 03.
 • Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/546/2018/M/242)

 • 04.
 • Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích (čj. KP-ZM/554/2018/M/247)

 • 05.
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (čj. KP-ZM/593/2018/M/284)

 • 06.
 • Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území města České Budějovice dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pro volební období 2018 - 2022 (čj. KP-ZM/607/2018/M/297)

 • 07.
 • Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 (čj. KP-ZM/608/2018/M/298)

 • 08.
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (čj. KP-ZM/548/2018/M/244)

 • 09.
 • Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2019 (čj. KP-ZM/553/2018/M/246)

 • 10.
 • Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 2019 (čj. KP-ZM/606/2018/M/296)

 • 11.
 • Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 2022 (čj. KP-ZM/602/2018/M/293)

 • 12.
 • Rozpočtové opatření číslo 143 a 144 (čj. KP-ZM/577/2018/M/269)

 • 13.
 • Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce (čj. KP-ZM/612/2018/M/299)

 • 14.
 • Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, L. Kuby 48, České Budějovice (čj. KP-ZM/590/2018/M/281)

 • 15.
 • Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/580/2018/M/272)

 • 16.
 • Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice (čj. KP-ZM/581/2018/M/273)

 • 17.
 • Majetkové dispozice

 • 17.01.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2520/17 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s. (Suché Vrbné, tř. Čsl. legií) (čj. KP-ZM/587/2018/M/278)

 • 17.02.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3104/1, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Doubravická, Nové Hodějovice – pro výstavbu trafostanice) (čj. KP-ZM/583/2018/M/275)

 • 17.03.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2061/310 a 2061/311, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. O. Nedbala, sídliště Šumava) (čj. KP-ZM/586/2018/M/277)

 • 17.04.
 • Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/12 v k. ú. České Budějovice 3 -ulice Plzeňská (čj. KP-ZM/559/2018/M/252)

 • 17.05.
 • Dispozice s majetkem města – Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 – ul. Lipová, Čtyři Dvory (čj. KP-ZM/592/2018/M/283)

 • 17.06.
 • Dispozice s majetkem města – budoucí prodej pozemku parc. č. 2137/111 a části parc. č. 2137/114 v k. ú. České Budějovice 2, Bezdrevská  ulice (čj. KP-ZM/567/2018/M/260)

 • 17.07.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova a odkoupení části pozemku parc. č. 2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava (čj. KP-ZM/573/2018/M/265)

 • 17.08.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec   (čj. KP-ZM/598/2018/M/289)

 • 17.09.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/63 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ulice, sídliště Vltava (čj. KP-ZM/572/2018/M/264)

 • 17.10.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška (čj. KP-ZM/561/2018/M/254)

 • 17.11.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v k. ú. Homole (čj. KP-ZM/588/2018/M/279)

 • 17.12.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/596/2018/M/287)

 • 17.13.
 • Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavbu ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 551/1 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/595/2018/M/286)

 • 17.14.
 • Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení stavby vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 171/1 a parc. č. 244/1 v k. ú. České Budějovice 4 (Husova kolonie, Žerotínova ul.) (čj. KP-ZM/597/2018/M/288)

 • 17.15.
 • Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 v k. ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“ (čj. KP-ZM/582/2018/M/274)

 • 17.16.
 • Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/3 za část pozemku parc. č. 3340/4 v k. ú. České Budějovice 7, Na Děkanských polích (čj. KP-ZM/576/2018/M/268)

 • 17.17.
 • Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 105/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jubilejní, Nemanice)   (čj. KP-ZM/574/2018/M/266)

 • 17.18.
 • Dispozice s majetkem města – prodej domu Husova tř. 1846/9 včetně souvisejících nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/556/2018/M/249)

 • 17.19.
 • Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb (čj. KP-ZM/579/2018/M/271)

 • 17.20.
 • Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 2702/2  (ul. Klaricova) za část pozemku parc. č. 3480/1 (proluka Fr. Šrámka) vše v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/604/2018/M/294)

 • 17.21.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 909/10 v k. ú. Homole (čj. KP-ZM/599/2018/M/290)

 • 17.22.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2672/16 v k. ú. Třebotovice (čj. KP-ZM/591/2018/M/282)

 • 17.23.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné (čj. KP-ZM/569/2018/M/262)

 • 17.24.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27 v k. ú. Haklovy Dvory (čj. KP-ZM/558/2018/M/251)

 • 17.25.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská (čj. KP-ZM/565/2018/M/258)

 • 17.26.
 • Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3453/3 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Janáčkova (čj. KP-ZM/563/2018/M/256)

 • 17.27.
 • Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 392/31 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř. (čj. KP-ZM/562/2018/M/255)

 • 17.28.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127 v k. ú. České Budějovice 1, ulice Široká   (čj. KP-ZM/566/2018/M/259)

 • 17.29.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/97 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. Větrná, sídliště Šumava (čj. KP-ZM/557/2018/M/250)

 • 17.30.
 • Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 1475/3 v k. ú. České Budějovice 3- rozšíření zahrady v lokalitě Strakonická - I/34 (čj. KP-ZM/589/2018/M/280)

 • 17.31.
 • Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. číslo 2432/4 v k. ú. České Budějovice 6, U Červeného Dvora (čj. KP-ZM/594/2018/M/285)

 • 17.32.
 • Dispozice s majetkem města – záměr prodeje bytové jednotky č. 1482/5 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 3 (čj. KP-ZM/560/2018/M/253)

 • 17.33.
 • Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5,  k. ú. České Budějovice 1 – zrušení bankovní záruky (čj. KP-ZM/578/2018/M/270)

 • 18.
 • Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč (čj. KP-ZM/547/2018/M/243)

 • 19.
 • Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 9., 22. 10., 15. a 26. 11., 3. 12. 2018 (čj. KP-ZM/605/2018/M/295)

 • 20.
 • Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města (čj. KP-ZM/545/2018/M/241)

 • 21.
 • Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 2019 (čj. KP-ZM/585/2018/M/276)

 • 22.
 • Diskuse zastupitelů

 • 23.
 • Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)