Zasedání zastupitelstva

Diskuse k zasedání č. 2018002 , dne 10. prosince 2018

Zpět na přehled zasedání
Zde spustíte zvukový záznam00.Zahájení, zvolení návrhové a volební komise, hlasování o zařazení bodů poř. č. 17.8 a 17.26, schválení programu09:09:50
Zde spustíte zvukový záznam01.Volba členů Finančního výboru, Kontrolního výboru a Výboru pro veřejnou správu a informační technologie Zastupitelstva města České Budějovice 09:18:53
Zde spustíte zvukový záznam02.Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích09:27:18
Zde spustíte zvukový záznam03.Opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu v Českých Budějovicích09:31:15
Zde spustíte zvukový záznam04.Návrh na zvolení přísedící Okresního soudu v Českých Budějovicích09:32:44
Zde spustíte zvukový záznam05.Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2018 statutárním městem České Budějovice České republice - Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje09:34:15
Zde spustíte zvukový záznam06.Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním území města České Budějovice dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pro volební období 2018 - 202209:36:03
Zde spustíte zvukový záznam07.Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - Dodatek č. 17 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 201809:39:42
Zde spustíte zvukový záznam08.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů10:14:55
Zde spustíte zvukový záznam09.Návrh rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 201911:37:47
Zde spustíte zvukový záznam23.Vystoupení občanů (tento bod bude projednán od 13:00 h)13:09:08
Zde spustíte zvukový záznam10.Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace statutárním městem České Budějovice společnosti Jihočeské letiště, a. s., pro rok 201914:42:38
Zde spustíte zvukový záznam11.Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města České Budějovice na roky 2020 až 202215:59:18
Zde spustíte zvukový záznam12.Rozpočtové opatření číslo 143 a 14416:07:20
Zde spustíte zvukový záznam13.Záměry vypsání veřejných zakázek na investiční akce16:11:05
Zde spustíte zvukový záznam14.Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy, L. Kuby 48, České Budějovice18:48:16
Zde spustíte zvukový záznam15.Poskytování pečovatelské služby na území města České Budějovice18:50:03
Zde spustíte zvukový záznam16.Poskytování osobní asistence na území města České Budějovice18:56:00
Zde spustíte zvukový záznam17.01.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2520/17 v k. ú. České Budějovice 5 společnosti E.ON Distribuce, a. s. (Suché Vrbné, tř. Čsl. legií)18:57:50
Zde spustíte zvukový záznam17.02.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3104/1, k. ú. České Budějovice 6 (ul. Doubravická, Nové Hodějovice – pro výstavbu trafostanice)18:59:01
Zde spustíte zvukový záznam17.03.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2061/310 a 2061/311, vše k. ú. České Budějovice 2 (ul. O. Nedbala, sídliště Šumava)19:00:08
Zde spustíte zvukový záznam17.04.Dispozice s majetkem města - prodej části pozemku parc. č. 2139/12 v k. ú. České Budějovice 3 -ulice Plzeňská19:04:03
Zde spustíte zvukový záznam17.05.Dispozice s majetkem města – Dispozice s majetkem města – prodej části pozemků parc. č. 1394/6 a 1394/7, k. ú. České Budějovice 2 – ul. Lipová, Čtyři Dvory19:05:26
Zde spustíte zvukový záznam17.06.Dispozice s majetkem města – budoucí prodej pozemku parc. č. 2137/111 a části parc. č. 2137/114 v k. ú. České Budějovice 2, Bezdrevská  ulice19:07:06
Zde spustíte zvukový záznam17.07.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2528/1, k. ú. České Budějovice 3, ulice Hálkova a odkoupení části pozemku parc. č. 2196/66, k. ú. České Budějovice 2, ulice Krčínova – sídliště Vltava19:08:35
Zde spustíte zvukový záznam17.08.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 1564 a parc. č. 1739/3 v k. ú. Dvorec u Třebče  u Zoologické zahrady Dvorec  19:11:21
Zde spustíte zvukový záznam17.09.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2196/63 v k. ú. České Budějovice 2, Krčínova ulice, sídliště Vltava19:13:14
Zde spustíte zvukový záznam17.10.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 2434/1 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Antala Staška19:14:53
Zde spustíte zvukový záznam17.11.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 888/1 v k. ú. Homole19:16:08
Zde spustíte zvukový záznam17.12.Dispozice s majetkem města – prodej pozemků parc. č. 2672/78, 2672/47 a části pozemku parc. č. 2672/56 v k. ú. Třebotovice19:17:12
Zde spustíte zvukový záznam17.13.Dispozice s majetkem města - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na stavbu ZTV (vodovodní řad) na pozemku parc. č. 551/1 v k. ú. Haklovy Dvory19:18:45
Zde spustíte zvukový záznam17.14.Dispozice s majetkem města – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na odkoupení stavby vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 171/1 a parc. č. 244/1 v k. ú. České Budějovice 4 (Husova kolonie, Žerotínova ul.)19:20:28
Zde spustíte zvukový záznam17.15.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 946/6 za pozemky parc. č. 914/3, 931/6, 929/13 v k. ú. Litvínovice, vodní dílo „Zlatá stoka“19:21:22
Zde spustíte zvukový záznam17.16.Dispozice s majetkem města – směna části pozemku parc. č. 3340/3 za část pozemku parc. č. 3340/4 v k. ú. České Budějovice 7, Na Děkanských polích19:23:04
Zde spustíte zvukový záznam17.17.Dispozice s majetkem města – bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 105/1 v k. ú. České Budějovice 3 (ul. Jubilejní, Nemanice)  19:24:21
Zde spustíte zvukový záznam17.18.Dispozice s majetkem města – prodej domu Husova tř. 1846/9 včetně souvisejících nemovitostí v k. ú. České Budějovice 319:25:21
Zde spustíte zvukový záznam17.19.Dispozice s majetkem města - záměr odkoupení pozemku parc. č. 2720/17 v k. ú. České Budějovice 6 - zanádražní komunikace - 4 IIb19:28:33
Zde spustíte zvukový záznam17.20.Dispozice s majetkem města - záměr směny pozemků parc. č. 2702/2  (ul. Klaricova) za část pozemku parc. č. 3480/1 (proluka Fr. Šrámka) vše v k. ú. České Budějovice 319:31:02
Zde spustíte zvukový záznam17.21.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 909/10 v k. ú. Homole19:32:50
Zde spustíte zvukový záznam17.22.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2672/16 v k. ú. Třebotovice19:33:52
Zde spustíte zvukový záznam17.23.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 263/7 v k. ú. České Vrbné19:35:15
Zde spustíte zvukový záznam17.24.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje pozemku parc. č. 27 v k. ú. Haklovy Dvory19:36:20
Zde spustíte zvukový záznam17.25.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 3127/16 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Kamnářská19:37:50
Zde spustíte zvukový záznam17.26.Dispozice s majetkem města – prodej pozemku parc. č. 3453/3 v k. ú. České Budějovice 7, ulice Janáčkova19:39:02
Zde spustíte zvukový záznam17.27.Dispozice s majetkem města – prodej části pozemku parc. č. 392/31 v k. ú. České Budějovice 7, Lidická tř.19:39:53
Zde spustíte zvukový záznam17.28.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 127 v k. ú. České Budějovice 1, ulice Široká  19:41:10
Zde spustíte zvukový záznam17.29.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje části pozemku parc. č. 2061/97 v k. ú. České Budějovice 2 – ul. Větrná, sídliště Šumava19:42:25
Zde spustíte zvukový záznam17.30.Dispozice s majetkem města - záměr prodeje části pozemku parc. č. 1475/3 v k. ú. České Budějovice 3- rozšíření zahrady v lokalitě Strakonická - I/3419:43:46
Zde spustíte zvukový záznam17.31.Dispozice s majetkem města – odkoupení pozemku parc. číslo 2432/4 v k. ú. České Budějovice 6, U Červeného Dvora19:46:41
Zde spustíte zvukový záznam17.32.Dispozice s majetkem města – záměr prodeje bytové jednotky č. 1482/5 v domě tř. 28. října čp. 1482 v k. ú. České Budějovice 319:48:31
Zde spustíte zvukový záznam17.33.Dispozice s majetkem města – prodej domu Radniční 135/5,  k. ú. České Budějovice 1 – zrušení bankovní záruky19:52:10
Zde spustíte zvukový záznam18.Návrh na odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb, jejichž výše přesahuje částku 20.000 Kč19:54:37
Zde spustíte zvukový záznam19.Zpráva o činnosti Rady města České Budějovice - termíny jednání 17. a 24. 9., 22. 10., 15. a 26. 11., 3. 12. 201819:56:16
Zde spustíte zvukový záznam20.Zpráva o vyřizování dotazů a připomínek členů Zastupitelstva města České Budějovice a občana města19:57:24
Zde spustíte zvukový záznam21.Termíny zasedání Zastupitelstva města České Budějovice na I. pololetí 201919:58:21
Zde spustíte zvukový záznam22.Diskuse zastupitelů19:59:38