Zeleň ve městě a její význam

Funkce zeleně:

Se stromy ve městě je úzce spjat termín veřejné prostranství. To je takový prostor v intravilánu obce, který zajistí využití veřejných ploch pro obyvatele. Mohou to být městské parky, zeleň v okolí vodních toků, volná prostranství mezi domy a jejich zákoutí. Měl by být místem, kam si chodí lidé odpočinout, setkávají se zde a mladá generace zde najde prostor pro své hry. Nedílnou součástí takového prostoru jsou dřeviny. Ty mají množství pozitivních funkcí, které umožňují výše uvedené použití.

Vzrostlá zeleň zajišťuje velkou měrou ochlazování prostoru, jeho zvlhčení, snižuje prašnost a opticky odděluje jednotlivé bloky domů, silnice od obytných částí apod. Stromy fungují jako klimatizace a zároveň poskytují úkryt a obživu mnoha organismů (nejen člověka). V zimě stromy rostoucí v okolí staveb snižují ochlazování fasády domů a tím šetří náklady na otop. Jsou také významnou estetickou složkou intravilánu měst.

Stabilita vzrostlých solitérních dřevin je většinou velmi dobrá a nehrozí bezprostředním pádem. Největší nebezpečí hrozí při neodborném ořezu např. nevyvážením koruny, odstranění velkých větví z kmene, odřezáním většího množství větví v jednom místě na kmeni apod. Dalším velmi negativním zásahem jsou výkopy v kořenové zóně stromu, utužení půdy, pravidelné zaplavování atd. Na stabilitu má negativní vliv i odstranění několika jedinců ze skupiny dřevin. Skupina dřevin má totiž spojenou kořenovou soustavu tak, aby společně odolávala povětrnostním vlivům. Odstraněním některých jedinců může dojít k narušení stability ostatních stromů a jejich následnému pádu.

Ve městě se snažíme chránit všechna věková stadia stromů, protože se na nich vyskytují různí živočichové.

Staré a umírající dřeviny jsou biotopem pro řadu saproxylických (živících se odumřelou dřevní hmotou) organismů. Tyto organismy jsou často zvláště chráněné, protože jejich přirozené prostředí z krajiny mizí a staré stromy se dnes hlavně nachází v městských parcích a na hrázích rybníků. S tímto fenoménem je spojen termín torzo stromu. Jedná se o části (většinou kmen a část kosterních větví) odumírajících dřevin, které jsou na místě ponechány z důvodů ochrany entomofauny a mykoflóry (viz. následující obrázky). Pouze bohaté prostředí s dostatečnou diverzitou rostlinných a živočišných druhů je stabilní a nevyžaduje časté a finančně náročné zásahy člověka.

park Háječek
park Háječek
biotop odumírající strom
biotop odumírající strom
ponechaný kmen dubu pro vývoj zvláště chráněných druhů hmyzu
ponechaný kmen dubu pro vývoj zvláště chráněných druhů hmyzu
památný strom "Lípa malolistá na Sokolském ostrově"
památný strom "Lípa malolistá na Sokolském ostrově"
pevná vazba použitá pro stabilizaci koruny stromu
pevná vazba použitá pro stabilizaci koruny stromu