Změny na odborech Magistrátu města České Budějovice v souvislosti s účinností nového stavebního zákona k 1. 7. 2024

Od 1. 7. 2024 Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice postupuje dle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " stavební zákon"), který uvedeným dnem nabyl plné účinnosti, a jeho prováděcími právními předpisy.

Další významnou novinkou je od 1. 7. 2024 digitalizace stavebního řízení a s tím spojená možnost stavebníků podat žádost o vydání povolení záměru prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je předmětem žádosti záměr, pro který je stavebním zákonem vyžadováno zpracování dokumentace projektantem, musí být tato dokumentace zpracována vždy v elektronické podobě a vložena prostřednictvím portálu stavebníka do evidence elektronických dokumentací.

Dne 01. 07. 2024 rovněž zanikají speciální stavební úřady, a to pro pozemní komunikace a vodoprávní, přičemž veškerá jejich činnost ve vztahu ke stavebnímu zákonu byla novelou přesunuta na obecní stavební úřady, kterým je Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice.

Kromě zániku činnosti uvedených speciálních stavebních úřadů je od 1. 7. 2024 Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice příslušný pro celé správní území v rozšířené působnosti (tj. pro stavební úřady Zliv, Hluboká nad Vltavou, Rudolfov, Ledenice a Lišov) ve věcech záměrů bytových domů, silnic II. a III. třídy, místních komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací, technické infrastruktury, která je součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství, vodního díla, u něhož nevykonává působnost stavebního úřadu krajský stavební úřad, a souboru staveb, jehož jsou tyto záměry součástí.

Jak vyplývá z výše uvedeného jedná se o významné navýšení činnosti zdejšího stavebního úřadu a konkrétně pak např. o následující záměry:

  • Stavby základní technické vybavenosti
  • Bytové domy, včetně jejich změn
  • Veškeré stavby, jestliže v souboru povolovaných či kolaudovaných záměrů jsou např. výše uvedené dopravní stavby, sítě technické infrastruktury která jsou součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství a vodní díla (např. přípojky plynu, elektriky, vodovod a kanalizace, domovní ČOV, studny).

 

Pro stavebníky u nově povolovaných záměrů dochází i k zásadním pozitivním změnám, a to např.:

  • stavební řízení bude pro všechny účastníky probíhat v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších informačních systémů. Stavebník ale bude nadále moci odevzdat vybrané podklady v listinné podobě,
  • nově se bude v jediném řízení stavba posuzovat jak z hlediska jejího umístění, tak z hlediska jejího povolení,
  • zavádí se apelační princip při posouzení odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu. Pokud stavební úřad nevyhoví odvolání podanému proti jeho rozhodnutí, posoudí odvolání nadřízený stavební úřad. Spis se už nebude vracet na prvostupňový stavební úřad.

 

Nový zákon o jednotném environmentálním stanovisku, který je v gesci Ministerstva životního prostředí, zavádí jednotné environmentální stanovisko (JES), které bude vydáváno jako závazné stanovisko. JES nahrazuje závazná stanoviska a rozhodnutí z oblasti životního prostředí, vydávaná dosud podle devíti různých zákonů (například zákona o ochraně přírody a krajiny, lesního zákona, vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší apod.).

V řízení zahájených do 30. 6. 2024 postupuje stavební úřad dále dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Dne 01. 07. 2024 zaniká odboru dopravy a silničního hospodářství výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací. Veškerá agenda spojená s výkonem státní správy v přenesené působnosti deklarovaná stavebním zákonem tímto datem přechází výhradně na obecní stavební úřad, resp. na Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice.  

Novelou stavebního zákona rovněž dochází k zásadní změně ve výkonu silničního správního úřadu coby dotčeného orgánu státní správy (pro řízení vedená stavebním úřadem). Odbor dopravy bude uplatňovat pouze prostá stanoviska k územnímu plánu, regulačnímu plánu a územnímu opatření o stavební uzávěře z hlediska řešení místních a účelových komunikací.  Od 01. 07. 2024 se rovněž mění dosavadní správní řízení podle ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích, tj. ve věcech připojení na pozemní komunikace. Souvisí-li připojení pozemních komunikací navzájem nebo připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci se záměrem povolovaným podle stavebního zákona, rozhodne v této věci stavební úřad, a to samotným rozhodnutím o povolení daného záměru podle stavebního zákona.

 

Ilustrační foto: Pixabay

Stránka byla upravena uživatelem Petr Lamač, 15. 7. 2024.