Změny právních předpisů od 1. ledna 2011

Nařízení vlády č. 288/2010 Sb., mění od 1. ledna 2011 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který kromě jiného novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

V příloze č. 2 živnostenského zákona je uvedená nová vázaná živnost "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru" - požadovaná odborná způsobilost zní:

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo

b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozovány, nebo

c) 3 roky praxe v oboru

S platností od 1. ledna 2011 se mění zákon č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců, který mění i živnostenský zákon a obchodní zákoník. Cizinci, kteří hodlají podnikat v režimu živnostenského zákona, se nemusí zapisovat do obchodního rejstříku. Aktuální informace ohledně změn cizineckého zákona jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky - www.mvcr.cz/cizinci. Informační kampaň je realizována prostřednictvím plakátů, letáků a webových stránek. Plakáty a letáky budou k dispozici zejména na úřadovnách státních institucí (MV ČR, Policie ČR, úřady práce, živnostenské úřady), samosprávy (krajští koordinátoři integrace cizinců), na zastupitelských úřadech v ČR, vysokých školách, v integračních centrech a u nestátních neziskových organizací.