Zónový IPRM sídliště Máj (IOP)

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ

Projekt regenerace řeší dílčí problémy a úpravy veřejných prostranství tak, aby alespoň částečně napravil zátěže vzniklé v minulosti. Cílem projektu je sjednotit vhodné volné plochy za účelem vytvoření větších smysluplných zelených prostranství s výraznějším uplatněním vzrostlé zeleně doplněných hřišti tak, aby i ochrana a údržba těchto ploch mohla být účinnější. Vlastnímu zpracování projektu předcházel sociologický průzkum v dané lokalitě v roce 2002. Následovala anketa s obyvateli sídliště, jejímž závěrem byl koncept opatření v řešeném území. Na tyto podklady navázala komplexní studie Regenerace panelového sídliště Máj České Budějovice z roku 2006. Na základě schválené studie se nyní připravují jednotlivé dílčí projekty pro realizaci, které musí projít řádným územním a stavebním řízením. Součástí tohoto řízení je nejen projednání s orgány státní správy, jako je např. odbor ochrany životního prostředí v rámci zásahu do vzrostlé zeleně, ale i s dotčenými účastníky řízení, kterými jsou vlastníci sousedních pozemků. Tento IPRM vymezuje dvě prioritní oblasti zóny Sídliště Máj a vize cílového stavu (specifické cíle). Prioritními oblastmi jsou oblast A. Kvalita bydlení v bytových (panelových) domech a oblast B. Vzhled Sídliště Máj. Specifické cíle jsou stanoveny tak, aby jejich prostřednictvím došlo k naplnění hlavního cíle IPRM.

Prioritní oblasti/Specifické cíle prioritní oblasti:

A. Kvalitní bydlení

Cíl A1: Regenerace bytových domů Cíl B1: Revitalizace veřejných prostranství Části 01a

Cíl A2: Podpora sociální integrace Cíl B2: Revitalizace veřejných prostranství Části 01b - 01

B. Přitažlivé prostředí

Cíl B3: Revitalizace veřejných prostranství Části 01b - 02

Cíl B4: Revitalizace veřejných prostranství Části 04

Cíl B5: Revitalizace veřejných prostranství Části 05

Harmonogram realizace

Zpracování dokumentu IPRM probíhalo v roce 2008 a bylo ukončeno v měsíci listopadu. Následoval proces schvalování IPRM Radou a Zastupitelstvem města České Budějovice. Žádost byla odevzdána v prosinci 2008 v Českých Budějovicích na Regionálním pracovišti Jihozápad Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Odevzdání předcházelo zjišťovací řízení SEA (posouzení dokumentu IPRM Sídliště Máj z hlediska jeho vlivů na životní prostředí, které bylo zahájeno v listopadu 2008).

Podepsání dohody o zabezpečení realizace IPRM se očekává v dubnu 2009. Následně bude připravováno vyhlášení první výzvy pro příjem žádostí, které se uskuteční v druhé polovině roku 2009. Vyhlášení 1. výzvy pro předkládání projektů v oblasti intervence 5.2 (projekty regenerace panelových domů, projekty revitalizace veřejných prostor) se předpokládá v srpnu nebo září 2009 (příjem žádostí pak bude ukončen nejpozději v říjnu 2009 – max. 60 dní celkem). Následně budou projekty hodnoceny nejprve manažerem IPRM, který ověří, zda odpovídají podmínkám určeným ve výzvě.

Dále budou žádosti posuzovány z hlediska kvality. Projekty schválené ŘV budou postoupeny CRR. Harmonogram administrace příjmu žádostí a lhůty pro posouzení projektů městem budou upřesněny v příslušné výzvě. Druhá výzva pro předkládání projektů městu v oblasti intervence 5.2 se uskuteční v druhém pololetí roku 2010 a její termín bude závislý na konečném harmonogramu první výzvy. Očekává se, že úspěšné projekty budou realizovány v období od 2009/10 - 2014 (musí být ukončeny nejpozději do 30.6.2015 dle pravidel IPRM v IOP). V průběhu realizace budou na Regionálním pracovišti MMR předkládány Roční monitorovací zprávy. Podkladem pro ně bude průběžná kontrola postupu realizace IPRM. Do tří měsíců od konce realizace IPRM bude zpracována Závěrečná zpráva o realizaci IPRM a bude odevzdána na Regionálním pracovišti MMR.

KONTAKTNÍ OSOBY:

-           studie Regenerace panelového sídliště Máj byla zpracována v srpnu 2006

Ing. Lacina Luboš

vedoucí odboru územního plánování a architektury Mm

tel. kontakt: 386 803 001

-           za přípravu projektové dokumentace a realizaci staveb

Ing. Prskavec Pavel

zpracovatel projektové dokumentace

tel. kontakt: 602 431 365

Ing. Šeda Zdeněk

vedoucí investičního odboru Mm

tel. kontakt: 386 802 201

více informací naleznete na webové nástěnce IPRM:  

http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/nastenka-iprm/iprm-maj/Stranky/seznam-stranek-IPRM.aspx