Zpráva o činnosti seniorského senátu v roce 2013

Zpráva je předkládána na základě v Radě města schváleného Jednacího a volebního řádu senátu.

Hlavní aktivity senátu:

1. Byly projednány volnočasové aktivity Akademie třetího věku, jejich popularizace a možnosti využití v seniorské populaci – 7.2.

Akademie třetího věku se orientuje na práci se staršími občany nad 50 let a s invalidními občany nad 18 let. Své poslání uplatňuje prostřednictvím projektů v řadě oblastí vzdělávacího, výtvarného, zdravotně osvětového, tělovýchovného charakteru. Za rok 2013 klub zvýšil svou členskou základnu již na téměř 200 členů. O aktivity A3V je velký zájem a je správné jim dát podporu.
 

2. Bylo projednáno zajištění účasti senátu v projektu „Druhý život dětské knihy“  - 7.2.

Projekt zajišťoval klub A3V ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou. Senát též inicioval zapojení v projektu středních škol prostřednictvím Studentského parlamentu. Z členských organizací senátu se zapojily především A3V, ČSŽ, DpS Máj a KRS.
 

3. Byly projednány informace vyžádané zástupci členských organizací

- Informace o výstavbě Komunitního centra ve Čtyřech Dvorech – 10.4.
- Současný stav a další rozvoj MHD. Zastávkový informační systém – 19.6.
 

4. Členové senátu se účastnili dotazníkové akce „Průzkum spokojenosti cestujících českobudějovické MHD“
- 2. Čtvrtletí, dotazníky byly předány 19.6.
 

5. Byla projednána informace o 2. sjezdu Rady seniorů České republiky – 19.6.

Sjezdu se za Seniorský senát zúčastnil jeho předseda, který současně podal informaci o rozpracování závěrů sjezdu na stupni Krajské rady seniorů.
 

6. Senát doporučil návrhy na úpravu některých veřejných prostranství

Rada města:

schválila – 6.3.
   - úpravu přechodu pro chodce přes Husovu ulici v části mezi DpS Hvízdal a hypermarketem Globus – bylo provedeno
   - pořízení přístřešku v odpočinkové zóně DpS Hvízdal – má být realizováno v roce 2014

neschválila – 6.3.
   - návrh na úpravu parcely č. 2873/26 k.ú. České Budějovice /před tenisovými kurty/ jako parkovací plochy s odůvodněním, že rozšíření parkovací plochy v dané lokalitě bude řešeno v jiném místě – toto rozšíření již probíhá

Odbor správy veřejných statků:

vyjádřil dopisem – 9.1.
   - souhlas s úpravou chodníku mezi ulicemi Nerudova a Kubatova s tím, že „akce proběhne na jaře 2013“. Zatím se tak nestalo. Ověřením bylo zjištěno, že akce zůstává v platnosti, nový termín ovšem není stanoven. Zpoždění mělo vzniknout v důsledku řešení jiných naléhavých priorit.
   - Návrh senátu na úpravu sportoviště v Puklicově ulici z 19.6. se v orgánech města neprojednával neboť o této akci v té době již bylo rozhodnuto. Úprava byla provedena ve 4. čtvrtletí 2013
  

7. Senát v souladu s „Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí v letech 2013 až 2017“ doporučil – 19.6.

- posílení prezentace seniorské problematiky v městských sdělovacích prostředcích. Rada města vzala návrh na vědomí.
  

8. Na návrh senátu se uskutečnilo setkání seniorů s představiteli města – 9.10.

Setkání se uskutečnilo u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Zdařilé akce se účastnilo celkem 150 seniorů, účinkujících a hostů.
 

9. Bylo projednáno uplatnění projektu slevových karet Senior Pas v organizacích sdružených v senátu – 6.12.

V Jihočeském kraji se projekt rozbíhá od října 2013. Jeho koordinátorem je brněnská společnost Sun Drive Communications, která jej s podporou Rady seniorů České republiky zavádí v celé ČR. Členové senátu mohou projekt podporovat mezi zájemci jeho propagací ve svých organizacích.
 

10. Byla zajišťována prezentace činnosti Seniorského senátu a členských organizací

O činnosti senátu jsou zpracovávány zápisy z jeho jednání. K projednávaným otázkám jsou navíc zpracovávány přílohy k zápisu. Vše je publikováno na webových stránkách senátu.

V Novinách českobudějovické radnice prezentovaly svou činnost členské organizace: Centrum sociálních služeb, Akademie třetího věku, Český svaz žen, Domov pro seniory Hvízdal, Městská organizace Svazu důchodců a Klub důchodců J.R. z Dubé, Krajská rada seniorů, Domov pro seniory Máj a Sdružení ochrany spotřebitelů. Nedostalo se na Městskou charitu, Klub důchodců z Nerudovy ulice a Univerzitu třetího věku.

V seniorském měsíčníku Doba seniorů svou práci popularizovaly:
   - Krajská rada seniorů 1x
   - Městská organizace Svazu důchodců 2x
   - Seniorský senát 2x