Zpráva o činnosti Seniorského senátu za rok 2017

Seniorský senát, zřízený Radou města České Budějovice jako poradní orgán rady, pokračoval v roce 2017 ve své činnosti danou STATUTEM již šestým rokem.

Vycházel nejen z plánu činnosti pro rok 2017, který byl doplňován o aktuální problematiky v programu každého zasedání.

Ze zasedání je vydáván zápis, který je schvalován členy senátu a předáván na orgány města. Seniorský senát má 15 členů a zasedal dle plánu pro rok 2017 celkem 4krát, tj. 1krát za čtvrtletí.

Trvalý cíl:

Zpříjemnit život ve městě nejen starším lidem, hledat co nejlepší možnosti k naplnění tohoto záměru, udržovat styk s veřejností, zejména organizacemi, které seniory sdružují, vyhledávat v terénu i tematické oblasti problematických pro život nejen seniorů, ale i postižených občanů, pomáhat zkvalitňovat život seniorů, ale i postižených občanů, prochází od základního plánu činnosti na daný rok jako nit programem každého zasedání.

Proto mimo zasedání vzniká řada dalších jednání, kterých se zúčastňují již jen pověření členové seniorského senátu, aby následně informovali seniorský senát o výsledcích a řešení zadané problematiky.

Tematické oblasti, kterými se seniorský senát v roce 2017 zabýval zejména:

 1. Zóna 30, ul. Kubatova

Problematice věnoval senát velkou pozornost již v roce 2016, ale i následně se nepodařilo problematiku v zájmu dotčených občanů dořešit. Ani v roce 2017 se nenašlo řešení a vstřícnost pro změnu v dotčené vyhlášce, která by pomohla řešení zejména pro občany na vozíčcích. Zařazeno do plánu oprav v roce 2017, výsledek senát nezná.

 1. Informace o přípravě zákona o „sociálním bydlení“ související s oblastí bytové problematiky i pro seniory v ČR.
 1. Strategický plán města

Strategický plán je jedna z nejaktuálnějších oblastí pro senát v roce 2017, ale i následujících let. Seznámil se s obsahem i členěním Strategického plánu na několika zasedáních od zodpovědných pracovníků a zpracovatele. V rozdělení pracovních skupin má senát zájem se zapojit do skupiny „ATRAKTIVITA“, která se má zabývat i činností pro seniory ve městě. Zde by senát chtěl zapojit své náměty z realizace obdobného střediska „pod jednou střechou“ v Plzni – TOTEM, z.s.. V poslední době vznikla modernější a kulturnější střediska v Ivančicích a v Prachaticích. Je skutečností, že město České Budějovice i jako krajská metropole nemá zatím reprezentativní objekt tohoto typu, s touto vybaveností, s těmito možnostmi, s tímto členěním pro jednotlivé zájmové činnosti, ale i možností objektu, kde se pořádají festivaly – setkání aktivních seniorů i mimo plzeňský kraj. Zatím nebyl senát zapojen, a proto anketa využívaná zpracovatelem byla jen od seniorů z „DOMOVŮ“ a jistě by byla aktuálnější od seniorských organizací ve městě. Žádoucí by bylo, začít ve spolupráci, kterou nabízí  úřednice pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí, pracoviště České Budějovice, pracovat na určitém modelu komunikativního centra budoucnosti.

 1. Kavárna ve tmě

Kavárna funguje 1krát za měsíc. Podařil se projednat mezi dotčenými stranami mimořádný finanční příspěvek od magistrátu na činnost tohoto projektu.

 1. Tyflokabinet (finanční podpora)

Na jednání senátu 20. 9. 2017 byl přizván i ředitel organizace Ing. Steringa, který senát seznámil s obsahem, významem a zaměřením Tyflokabinetu. Byla dohodnuta spolupráce na dalším řešení, zejména finanční podpory na vybavení a činnost se zástupci: Jč. kraje – Mgr. Mottlová, senát – PhDr. Schel, MPSV – Bc. Bartíková, magistrát – RNDr. Kohn.

Zařazeno do činnosti na rok 2018.

 1. MHD – úprava aparátů pro nevidomé

Tato problematika byla nastolena z jednání senátu v roce 2016 při pozvání nevidomého mladého občana na zasedání pro získání zkušeností a problematik ze života těchto občanů.

Problematika je popsána v zápisech ze zasedání senátu a možným řešením z jednání roku 2017 vyplývá:

 • technická úprava softwaru stávajícího aparátu nevidomého ve spolupráci:
  • orgány města České Budějovice, DPM Č. Budějovice, Jč.kraj, Tyflokabinet, technická vysoká škola
 • informace DPM na stanicích MHD zejména více spojů na přítomnost a ohleduplnost cestujících k postiženým. Poučení i pro řidiče, tj. zlepšení dopravních podmínek pro postižené – nevidomé.
 1. Přístupová komunikace od MHD Výstaviště k nákupnímu středisku KAUFLAND

Seniorský senát se zabýval problematikou z důvodu bezpečnosti pro pěší a nejen seniory. Senát tímto problematiku stále vede jako nevyřešenou, jsou však již informace, že dojde ke zlepšení v rámci Strategického plánu 2017 – 2027.

 1. Závěrečný bod

I když je seniorský senát ustaven Magistrátem města České Budějovice jako poradní orgán, má však ve skutečnosti nulové postavení ohledně financí. To se projevuje tím, že pokud seniorský senát potřebuje finanční podporu na dopravu např. do Prahy na návštěvu Senátu Parlamentu ČR nebo na seniorskou konferenci v Plzni – Totem pro získání dalších informací a zkušenosti z činností a skladby tohoto útvaru, vždy se žádosti nevyhoví.

Doporučujeme proto, aby na další funkční období měl Seniorský senát Magistrátu města České Budějovice statut komise, s plánem finanční podpory na akce, které mohou být i určitou odměnou za iniciativu a práci tohoto orgánu, včetně zkvalitnění práce.

 

Předkládá: PhDr. Jaromír Schel, v. r. 

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 22. 5. 2018.