Informace o Radě města

Informace vycházejí ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Rada obce

§99

(1)  Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

(2)  Funkci rady obce plní starosta v obci, v níž není zřízena rada obce, nestanoví-li tento zákon jinak(§ 102 odst. 4).

(3)  Radu  obce  tvoří  starosta,  místostarosta (místostarostové) a další členové rady. Počet členů rady
obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

(4)  Je-li  starosta  nebo  místostarosta  odvolán z funkce nebo na tuto funkci rezignoval, přestává být i členem rady obce.

§100

(1)  Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude počet členů rady obce doplněn alespoň na 5, vykonává její funkce zastupitelstvo obce, které může plnění některých úkolů rady obce svěřit starostovi.

(2)  Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva obce pod 11 a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, končí činnost rady obce uplynutím třicátého dne od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu obce.

(3)  Jestliže v průběhu funkčního období přesáhne počet  členů  rady  obce  jednu  třetinu  počtu  členů zastupitelstva obce, aniž počet jeho členů poklesne pod 11, plní rada obce nadále své funkce.

§101

(1)  Rada obce se schází ke svým schůzím podle

potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

(2)  Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

(3)  Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí.

Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.

§ 102

(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání za­stupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých

usneseni.

(2)  Radě obce je vyhrazeno

a)  zabezpečovat hospodaření obce podle  schváleného rozpočtu,

b)  plnit vůči právnickým osobám a zařízením založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele  nebo  zřizovatele  podle  zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),

c)  plnit funkci valné hromady, je-li obec jediným akcionářem nebo jediným společníkem,

d)  vydávat nařízení obce,

e)  projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,

f)  stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),

g)  jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu, rozhodovat o platech vedoucích odborů obecního úřadu;  ) návrhy podává tajemník obecního úřadu,

h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen „komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komi­semi v oblasti samostatné působnosti obce,

j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obec­ním úřadu a v organizačních složkách obce,

k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 56 až 58); tuto působnost může obecní rada svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,

1) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komi­semi,

m) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjč­kách,

n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

o) schvalovat organizační řád obecního úřadu, p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

(3)  Rada obce rozhoduje v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

(4)  V obcích, kde funkci rady obce plní starosta (§ 99 odst. 2), je zastupitelstvu obce vyhrazeno kromě pravomocí uvedených v § 84 a 85 též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písni, d), f), j) a 1).

(5)  Je-li odvolána rada obce jako celek, zůstává starosta a místostarosta (místostarostové) i nadále ve funkci. Je-li starosta a místostarosta (místostarostové) odvolán ze své funkce současně s ostatními členy rady obce, pověří zastupitelstvo obce výkonem funkcí starosty, popřípadě místostarosty některého člena zastupitelstva obce  a současně mu vymezí rozsah jeho oprávnění na dobu do zvolení nového starosty, popřípadě místostarosty.