Krizové řízení

 

 

Výjezdní zasedání bezpečnostní rady na JE Temelín 2016

Cvičení ZÓNA 2015

Přijímací středisko

Školení výstavby MPB Jiráskovo nábřeží 2015

Školení výstavby MPB Jiráskovo nábř. 2015

 

Základní oblasti krizového řízení:

 • bezpečnostní rada a krizový štáb obce s rozšířenou působností
 • příprava na mimořádné události a jejich řešení
 • příprava na krizové situace a jejich řešení 
 • obranné plánování
 • hospodářská opatření pro krizové stavy
 • ochrana obyvatelstva
 • ochrana utajovaných informací, zvláštní skutečnosti

Kancelář primátora - krizového řízení:

 • podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky,
 • připravuje koncepci a zajišťuje připravenost města i správního obvodu ORP na řešení vojenských i nevojenských mimořádných událostí a krizových situací (dále jen krizových situací), včetně provádění kontrolní činnosti v této oblasti,
 • zajišťuje činnosti při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území města,
 • zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil, brannou povinnost občanů včetně zabezpečení potřeb států NATO
 • organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi obecními úřady a dalšími institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc,
 • zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací,
 • posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území města, zpracovává podklady do krizového plánu města,
 • navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení krizových a mimořádných situací včetně náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci,
 • zajišťuje činnost bezpečnostní rady města a její součinnost s ostatními obcemi, které jsou v působnosti ORP
 • organizuje činnosti krizového štábu města a pracoviště krizového řízení města,
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi
 • zajišťuje podle pokynů primátora a tajemníka MM další výkon činností a působností daných zákony o zajišťování obrany, o rozsahu branné povinnosti, o krizovém řízení, o hospodářských opatření pro krizové stavy, o hasičském záchranném sboru, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy.

Krizové řízení je zaměřeno na realizaci a požadavky ke zpracování dokumentace připravenosti na řešení krizových situací. Krizová připravenost v sobě vedle havarijní připravenosti zahrnuje i plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti (sem patří např. i hrozba terorismu), dále eliminace negativních dopadů ekonomických rizik (surovinové krize - např. nedostatek potravin, pitné vody, ropy a ropných produktů) včetně ohrožení finančních a devizových trhů, řešení epidemií spojených s ohrožením zdraví obyvatel, nákazy hospodářských zvířat apod. V těchto oblastech se prolínají působnosti mnoha dalších resortů.

Krizová situace a krizový stav spolu vzájemně souvisí. Vyhlášení krizového stavu je závislé na existenci krizové situace. Pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému může hejtman kraje jako bezodkladné opatření vyhlásit stav nebezpečí. Hejtman kraje je za stavu nebezpečí oprávněn za účelem řešení konkrétní krizové situace nařídit krizová opatření. Orgány obce jsou povinny zajistit provedení krizových opatření v podmínkách obce. 

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ využitelných při přípravě
na KRIZOVÉ situace a jejich řešení

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ využitelných při přípravě
na KRIZOVÉ situace a jejich řešení

Mezinárodní vztahy a vazby

·         Severoatlantická smlouva (Washington, D. C., 4. dubna 1949)

·         č. 168/1991 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o vázanosti České a Slovenské federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemajících mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977

Obecná legislativa

·         č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

·         č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

·         č. 347/1997 Sb., Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

·         č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Oblast veřejné správy

·         č. 36/1960 Sb., Zákon o územním členění státu

·         č. 2/1969 Sb., Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

·         č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)

·         č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení)

·         č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze

·         č. 320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

·         č. 314/2002 Sb., Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

·         č. 388/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností

·         č. 564/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy

Oblast krizové připravenosti

·         č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

·         č. 462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

·         č. 432/2010 Sb., Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

·         č. 75/2001 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol

·         č. 281/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Oblast havarijní připravenosti (IZS, ochrana obyvatelstva, požární ochrana)

·         č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně

·         č. 273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky

·         č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

·         č. 238/2000 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

·         č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany

·         č. 202/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

·         č. 255/1999 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

·         č. 35/2007 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky

·         č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

·         č. 246/2001 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

·         č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

·         č. 23/2008 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb

·         č. 463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

·         č. 328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

·         č. 380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Oblast prevence závažných havárií

·         č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Oblast zdravotnictví

·         č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

·         č. 374/2011 Sb., Zákon o zdravotnické záchranné službě

·         č. 378/2007 Sb., Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

·         č. 48/1997 Sb., Zákon o zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

·         č. 268/2014 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Oblast ochrany veřejného zdraví

·         č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

·         č. 252/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

·         č. 537/2006 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem 

·         č. 306/2012 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

·         č. 137/2004 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

·         č. 473/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

Oblast ochrany před povodněmi, nouzové zásobování vodou

·         č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

·         č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

·         č. 216/2011 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

·         č. 236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území

Oblast životního prostředí (ochrana ovzduší)

·         č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí

·         č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí

·         č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

·         č. 76/2002 Sb., Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

·         č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší

Oblast jaderné bezpečnosti

·         č. 18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 

·         č. 11/1999 Sb., Nařízení vlády o zóně havarijního plánování

·         č. 195/1999 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti

·         č. 307/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně

·         č. 318/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu

·         č. 319/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

·         č. 419/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech

Oblast chemických látek a zákazu chemických zbraní

·         č. 19/1997 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

·         č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

·         č. 281/2002 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

·         č. 474/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se provádí zákon č.281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

Oblast odpadového hospodářství

·         č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů

·         č. 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

·         č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

·         č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady.

Oblast rostlinolékařské péče

·         č. 326/2004 Sb., Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

·         č. 215/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

·         č. 327/2012 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Oblast veterinární péče

·         č. 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

·         č. 298/2003 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích

·         č. 289/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

·         č. 329/2003 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o informačním systému Státní veterinární správy

Oblast hospodářských opatření pro krizové stavy

·         č. 241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

·         č. 97/1993 Sb., Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv

·         č. 498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

Oblast ropné bezpečnosti

·         č. 189/1999 Sb., Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

·         č. 165/2013 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy

Oblast energetiky

·         č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření s energií

·         č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

·         č. 435/2012 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

·         č. 19/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

·         č. 344/2012 Sb., vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení112

·         č. 80/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

·         č. 79/2010 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

·         č. 225/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování následků stavu nouze v teplárenství

Oblast dopravy

·         č. 64/1987 Sb., Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

·         č.111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě

·         č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách

·         č. 114/1995 Sb., Zákon o vnitrozemské plavbě

·         č. 173/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

·         č. 13/1997 Sb ., Zákon o pozemních komunikacích

·         č. 49/1997 Sb., Zákon o civilním letectví

·         č. 104/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

·         č. 175/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

·         č. 1/2000 Sb., Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu

·         č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích

·         č. 478/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

·         č. 56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

·         č. 376/2006 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

Oblast komunikačních a informačních systémů

·         č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

·         č. 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Oblast obnovy postiženého území

·         č. 12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

·         č. 186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

Oblast bankovnictví a financování

·         č. 6/1993 Sb., Zákon o České národní bance

·         č. 58/1995 Sb., Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 111/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

·         č. 218/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

·         č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

č. 410/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

·         Zákon o státním rozpočtu

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku

·         č. 84/1990 Sb., Zákon o právu shromažďovacím

·         č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích

·         č. 325/1999 Sb., Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu)

·         č. 326/1999 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

·         č. 216/2002 Sb., Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

·         č. 221/2003 Sb., Zákon o dočasné ochraně cizinců

Oblast obrany

·         č. 585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

·         č. 219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky

·         č. 222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky

·         č. 280/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

·         č. 51/2004 Sb., nařízení vlády o plánování obrany státu

Oblast ochrany utajovaných informací a ochrany osobních údajů

·         č. 412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

·         č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

·         č. 522/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

·         č. 523/2005 Sb., Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících komor

·         č. 432/2011 Sb., Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací

·         č. 525/2005 Sb., Vyhláška o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací

·         č. 405/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o průmyslové bezpečnosti

·         č. 363/2011 Sb., Vyhláška NBÚ o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

·         č. 528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

·         č. 529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací

Ostatní související legislativa

·         č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

·         č. 198/2002 Sb., Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

·         č. 361/2003 Sb., Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů