Krizová dokumentace a plány

Krizový plán

Havarijní plán

Povodňový plán

Vnější havarijní plán

 

  • Krizový plán ORP České Budějovice

Krizový plán ORP České Budějovice je základním plánovacím dokumentem obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a další dotčené subjekty.

Krizová opatření uvedená v krizovém plánu ORP České Budějovice slouží pro řešení krizové situace a jejich realizace je podmíněna vyhlášením některého z krizových stavů.

Krizový plán schvaluje starosta ORP po projednání v bezpečnostní radě ORP. 

  • Havarijní plán Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje v rámci zajištění přípravy na mimořádné události zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje – havarijní plán, který schvaluje hejtman. Je určen jako podklad pro řešení mimořádných událostí, který vyžadují vyhlášení třetího, nebo zvláštního stupně poplachu.

Dílčím úkolem havarijního plánování je určení rizik ohrožujících území kraje, získání informací od právnických a podnikajících fyzických osob a od dotčených správních úřadů týkajících se rizik, zajištění podkladů od jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a stanovení opatření k ochraně obyvatelstva.

Havarijní plán řeší možné mimořádné události vzniklé v důsledku živelních pohrom, antropogenních havárií nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Havarijní plán je určen k plánování a řízení postupu integrovaného záchranného systému a je závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i právnické osoby nacházející se na území kraje.

Výpis z havarijního plánu je poskytnut i městu České Budějovice pro případ řešení mimořádné události, či koordinace záchranných a likvidačních prací primátorem.

  • Povodňový plán města České Budějovice

Je takový dokument, který obsahuje zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací, zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a předpovědní služby, příprava a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území, stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity (SPA).

Současná digitální podoba povodňového plánu umožní občanům nahlížet do všech zveřejněných databází a informací, taktéž prohlížet mapové podklady.

  • Vnější havarijní plán JETE

Města České Budějovice se dotýká i Vnější havarijní plán JETE a to z pohledu zajištění příjmu evakuovaných obyvatel ze zóny havarijního plánování. VHP řeší záchranné a likvidační práce pro případ vzniku radiační havárie. Dotčené obce obdrží nezbytný výpis z tohoto plánu.