PLÁNY

KRIZOVÝ PLÁN OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Krizový plán je základním plánovacím dokumentem obsahující souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací.

Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro ográny krizového řízení.

Krizový plán obce s rozšířenou působností zpracovává hasičský záchranný sbor kraje v součinnosti s dalšími orgány krizového řízení.

 

Krizový plán se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části:

Základní část obsahuje

a) charakteristiku organizace krizového řízení,

b) přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení,

c) přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu.

Operativní část obsahuje

a) přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení,

b) plán nezbytných dodávek zpracovaný podle zvláštního právního předpisu15),

c) způsob plnění regulačních opatření podle zvláštních právních předpisů18),

d) přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení,

e) rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení,

f) přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů19) využitelných při řešení krizových situací.

Pomocná část obsahuje

a) přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení,

b) zásady manipulace s krizovým plánem,

c) geografické podklady,

d) další dokumenty související s připraveností na krizové situace a jejich řešením.