Poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") pro kalendářní rok 2018 činí 680 Kč.

Poplatek platí :

  • fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt
  • fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
  • fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
  • fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců 
  • fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu roku 2018.

Forma úhrady poplatku

Poplatek je možné uhradit:

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách, tj. pondělí, středa 8,00 – 17,00 h a v pátek 8,00 – 11,30h, a mimo uvedené úřední hodiny pak také v úterý a ve čtvrtek 8,00 - 14,00 h. 
  • složenkou nebo bankovním převodem na účet statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 4210312/0800
  • na žádost poplatníka lze poplatek hradit rovněž formou SIPO
  • podklady pro platbu poplatku lze na žádost poplatníka zasílat také e-mailem.