Strategický plán udržitelné mobility (SUMP)

Statutární město České Budějovice se v současné době věnuje přípravě „Strategického plánu udržitelné městské mobility – SUMP“ (dále jen „plán mobility). Zpracovatelem plánu mobility je firma AF-CITYPLAN s.r.o.

SUMP lze definovat jako strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace.

Plán mobility je také strategický dokument z hlediska možnosti čerpání dotací z fondů EU na podporu a rozvoj dopravní infrastruktury.

Příprava plánu mobility je rozdělena na jednotlivé fáze:

Přípravná: nastavení organizace a koordinace, zpracování předběžné analýzy a nastavení participace partnerů (koordinační výbor, odborné skupiny atd.)
Analytická: definovat zájmové území a jeho jednotlivé dopravní vazby, analyzovat stávající stav všech druhů dopravy včetně hlukové a imisní zátěže, hodnotit vnitřní i vnější bezpečnost všech druhů dopravy a definovat dopravní chování obyvatel včetně ukazatele dělby přepravní práce ve městě a okolí.
Strategická: navrhnout strategickou koncepci rozvoje dopravy na řešeném území s cílem určit potenciál města pro realizaci plánu udržitelné mobility a stanovit vize města v otázce mobility v konsenzu s klíčovými partnery a veřejností. Prostřednictvím strategické části budou nalezeny odpovědi na stěžejní otázky: Kam chceme, aby České Budějovice směřovaly a proč? Jak chceme, aby České Budějovice vypadaly za 15 až 30 let? Jak chceme, aby byla zajištěná související nezbytná mobilita?
Návrhová: návrh opatření neinvestičního i investičního, charakteru vedoucích k dosažení stanovených cílů a naplnění sdílené vize. Navržená opatření budou seskupena do souborů (tzv. balíčků), které svými synergiemi a ekonomickou efektivitou umožní jejich nejoptimálnější uvedení do praxe v souladu s navrženým časovým plánem.
Akční plán: harmonogram realizace jednotlivých navržených opatření dle stanovených priorit.

Plán mobility by měl sloužit k zajištění trvale udržitelného rozvoje Českých Budějovic založeném na nových principech plánování a zajišťující prioritní cíle:

  • Zajistit rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel
  • Zvýšit vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy
  • Snížení znečištění ovzduší, hluku z dopravy, emise skleníkových plynů a spotřebu energie
  • Zlepšit efektivitu přepravy osob i zboží
  • Zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho obyvatel


Předpokládané dokončení plánu mobility je naplánované na červenec roku 2018.

Veřejné projednání analytické části 23.5.2017 - prezentace

Výstupy

Analytická část:

PUMM CB-Analytická část

indikátory 3_1

indikátory 3_2

indikátory 3_3

indikátory 3_4

indikátory 3_5

indikátory 3_6

Příloha 01, Rozsah řešeného území, A3

Příloha 02.1

Příloha 02.2

Příloha 02.3

Příloha 02.4.1_A2

Příloha 02.4.2_A2

Příloha 02.4.3_A2

Příloha 02.4.4_A2

Příloha 02.4.5_A2

Příloha 04, Stávající stav - Cyklistická doprava, A2

Příloha 05, Stávající stav - Omezení vjezdu 3,5 t, A3

Příloha 06, Stávající stav - Omezení vjezdu 3,5 t, 6 t, A3

Příloha 07, Stávající stav - Parkovací zóny, A3

Příloha 08, Stávající stav - Pěší zóny, A3

Příloha 09, Stávající stav - Vyhrazené jízdní pruhy pro BUS, A3

Příloha 10, Stávající stav - Pěší doprava, A2