Povinně zveřejňované informace

Následující údaje vycházejí ze struktury stanovené přílohou č. 1 vyhlášky 442/2006 Sb. 

Pokud zde nenaleznete vámi požadovanou informaci, navštivte, prosím, stránku Žádost o informace.

1) Název

Statutární město České Budějovice

2) Důvod a způsob založení

Ústava České republiky (hlava sedmá: územní samospráva, čl. 99 - 105):

   • "Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky (...)."
   • "Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku."
   • "Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu."
   • "Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku."

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

   • "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem." (§ 2 odst. 2) "Statutárními městy jsou (...) České Budějovice (...)." (§ 4) "Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města." (§ 5 odst. 2)

Statutární město České Budějovice je součástí Jihočeského kraje.
Počet členů městského zastupitelstva je čtyřicet pět, rada je jedenáctičlenná.

3) Organizační struktura:

Organizační struktura - přílohy č. 1 a 2 organizačního řádu

4) Kontaktní spojení:

Kontaktní poštovní adresa:

Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Adresy dalších úřadoven pro osobní návštěvu:

Jeronýmova 1

Odbory:
Správní
Matriční úřad – oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů

Kněžská 19

Odbory:
Stavební úřad
Odbor památkové péče
Sociálních věcí – oddělení právní ochrany dětí
Dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny:
vizte stránky Úřední hodiny magistrátu města

Telefonní čísla:
ústředna: 386 801 111
Jeronýmova: 386 805 111
Kněžská: 386 804 111
Vyhledávání v telefonním seznamu magistrátu

Čísla faxu:
podatelna: 386 801 850

Adresa internetové stránky:
www.c-budejovice.cz

Adresa e-podatelny:
posta@c-budejovice.cz

Oficiální e-mail pro zaručený elektronický podpis:
posta@c-budejovice.cz

ID datové schránky:
kjgb4yx

5) Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch statutárního města České Budějovice:
příjmový účet města: 4209282/0800
příjmový účet - ostatní místní poplatky: 4209362/0800
příjmový účet - poplatky z odpadu: 4210312/0800

6) IČ:

00244732

7) DIČ:

CZ00244732

8) Dokumenty:

Seznamy hlavních dokumentů koncepční, strategické a programové povahy:

Územní plán města České Budějovice 
Strategický plán města České Budějovice 2008 - 2013 
Integrovaný plán organizace dopravy   
nastenka-iprm   

Rozpočet:

Schválený rozpočet, upravená výše k pololetí, a jeho rozbor za celý rok je umístěn na stránkách finančního odboru

9) Žádosti o informace:

Podrobný návod k podání žádosti o informaci dle zákona o svobodném přítupu k informacím naleznete zde.

10) Příjem žádostí a dalších podání:

Podání je možno učinit písemně, a to buď osobním podáním do podatelny, nebo zasláním na výše uvedenou poštovní adresu úřadu. Podání lze zaslat též elektronicky na výše uvedenou adresu elektronické podatelny anebo prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky města.

Úřední dobu podatelny a další podrobnosti k elektronickým podáním na elektronickou podatelnu lze nalézt zde.

Žádosti, odvolání, stížnosti a další podání podávaná podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění), tj. adresovaná Magistrátu města České Budějovice jakožto správnímu orgánu, musí splňovat náležitosti stanovené tímto zákonem včetně podpisu podávající osoby. Podání zasílaná v elektronické podobě musejí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To neplatí pro elektronická podání zasílaná do datové schránky města, která jsou autorizována samotným informačním systémem datových schránek. Pokud bylo podání zasláno faxem nebo elektronicky bez vyžadovaného elektronického podpisu, musí být do pěti dnů potvrzeno (písemně, elektronicky s uznávaným podpisem), jinak k němu nelze přihlížet.

Petice musejí splňovat náležitosti stanovené zákonem o právu petičním (zákon č. 89/1990 Sb., v platném znění).

Bližší informace k podáváním stížností a petic můžete získat též na pracovišti evidence petic a stížností, tel. 386 801 808.

Podrobnosti k žádostem o poskytnutí informace podávaným dle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění), stejně jako formulář pro tyto žádosti, můžete nalézt na této stránce.

11) Opravné prostředky:

Pro podání odvolání či jiných opravných prostředků proti rozhodnutím Magistrátu města České Budějovice platí obdobně informace uvedené v bodu 10 pro správní podání.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Bližší podrobnosti pro opravné prostředky podávané v rámci poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění) můžete nalézt zde.

12) Formuláře:

Formuláře pokud existují v elektronické podobě jsou k dispozici na stránkách jednotlivých odborů nebo je možné si je vyzvednout na magistrátu obvykle v sekretariátech jednotlivých odborů.

13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Pokud existují, jsou uveřejněny na webových stránkách v sekci životní situace.

14) Předpisy:

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž statutární město České Budějovice zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu ke statutárnímu městu České Budějovice, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Uvedené zákony jsou uplatňovány v platném znění a jsou k nahlédnutí na internetovém Portálu veřejné správy (zadáním čísla předpisu do kolonky "Číslo předpisu"). 

Znění obecně závazných vyhlášek statutárního města České Budějovice je k dispozici v sekci Magistrát > Vyhlášky a předpisy.

Odbor ochrany životního prostředí - OOŽP

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č.  44/1988 Sb., ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)některých souvisejících zákonů

Oddělení vodního hospodářství OOŽP

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Oddělení ochrany lesa a ZPF OOŽP

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
- zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Oddělení ochrany ovzduší a odpady OOŽP

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
- zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Odbor finanční

- obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 2/2010, o místních poplatcích
- obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 3/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
- obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 5/2007, o fondu podpory kvality bydlení statutárního města České Budějovice
- obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 2/2004, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území města České Budějovice
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
- vyhláška ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích
- zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
- vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
- vyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
- vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Odbor dopravy a silničního hospodářství

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
- zákon č. 247/2000 Sb., získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Odbor kultury a cestovního ruchu

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Odbor školství a tělovýchovy

- zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
- vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
- vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
- vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
- obecně závazná vyhláška statutárního města České Budějovice č. 1/2005, kterou se stanoví školské  obvody základních škol zřízených statutárním městem České Budějovice
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Odbor sociálních věcí

- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
- zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
- zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
- zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- zákon č. 141/1961Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
- zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
- zákon č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
- zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
- nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
- zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
- vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Útvar hlavního architekta

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
- zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Matriční úřad

- oddělení matrik
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
- zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
- zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů
- zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
- zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
- vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
- vyhláška č. 277/2004 Sb., stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Odbor správní

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
- zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
- zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
- zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Odbor územního plánování

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Odbor investiční

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Stavební úřad

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zákon č. 458/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Odbor majetkový

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Odbor správy veřejných statků

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
- zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Odbor informačních a komunikačních technologií

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
- vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
- zákon č. 365/2000 Sb., informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon 148/1998 Sb., ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- standardy ÚVIS

Obecní živnostenský úřad

 - zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
- nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
- zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Odbor kontroly

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Kancelář primátora

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Kancelář tajemníka

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Odbor památkové péče

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
- zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
- zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
- zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Odbor rozvoje a veřejných zakázek

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
- usnesení vlády České republiky ze dne 11. 11. 1998 č. 730, Program obnovy venkova
- Zásady pro poskytování dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Odbor vnitřních věcí

Ztráty a nálezy

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ochrana zvířat

- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

BOZP

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Městská policie

- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

15) Úhrady za poskytování informací:

Aktuální sazebník naleznete na stránce s návodem k podání žádosti o informaci dle zákona o svobodném přítupu k informacím.

16) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva statutárního města České Budějovice za rok

2017  | ​​​​​​20162015 2014 | 2013  |  2012 | 20112010 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

17) Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovacích, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Město > Městské společnosti