Část čtrnáctá

 

V té době se však městskému rychtáři mohlo o jeho bývalé moci už leda zdát. Do čela města se vypracovali zástupci městského obyvatelstva, tj. městská rada a jeho mluvčí – purkmistr. Městská rada byla dvanáctičlenná. Podle rozhodnutí krále Jana z r. 1336 bylo každý rok šest konšelů nově voleno, přičemž významní nebo zvlášť schopní členové městské rady mohli být voleni znovu. Např. Stephlin Weiss byl konšelem bezmála 20 let, jistý Paczawer dokonce rovnou 30 let. Jak se zdá, byl úřad konšela čestný, bezplatný; už tím byl k tomuto úřadu uzavřen přístup nemajetným. Kromě městské rady měli velký vliv i tzv. seniores , tedy obecní starší, volení vždy v případě potřeby. V listině z r. 1334 je jich jmenováno deset.

V průběhu 14. století se do čela městské správy vypracoval purkmistr, volený konšely. V Českých Budějovicích je o něm zmínka už v r. 1358. Brzy se ustálilo, že svůj úřad zastával jeden měsíc. V průběhu roku se tak teoreticky mohli v této hodnosti vystřídat všichni konšelé. Neplatilo to však automaticky. Zvlášť schopní konšelé zastávali úřad purkmistra i po několik období.

Zatímco moc purkmistra ponenáhlu rostla, byl městský rychtář stále více zatlačován do pozadí a jeho pravomoc byla de facto omezena na soudní oblast. Úpadek rychtářovy moci je nepřímo dokumentován tím, že v městské knize je uváděn až za purkmistrem. Rovněž ve 14. století mizí označení jedné čtvrti jako rychtářova.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/mestska-sprava