Městská policie

Aktuality, informace, legislativa, kontakty, prevence v působnosti Městské policie České Budějovice.

Bezplatná tísňová linka 156

Kontaktní informace

Sídlo vedení městské policie a přestupkového oddělení: Jar. Haška 2, 370 92 České Budějovice

Operační středisko 387 021 530
Operační středisko 387 021 531
Přestupkové oddělení: 387 021 527


 

 

 

ID datové schránky: kjgb4yx

web: mpolicie.c-budejovice.cz

Facebook městské policie: www.facebook.com/mpceskebudejovice/

Podněty, dotazy, žádosti, stížnosti či jiná oznámení týkající se činnosti Městské policie České Budějovice zasílejte na adresu: mestska-policie@c-budejovice.cz

Tato e-mailová adresa neslouží k podání urgentního oznámení! V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku kontaktujte stálou službu na bezplatné tísňové lince 156!

Současná městská policie byla v souladu se Zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb. zřízena obecně závaznou vyhláškou města České Budějovice ze dne 7. července 1992. Městská policie České Budějovice sídlí v ulici Jaroslava Haška a vykonává svou činnost na celém území Českých Budějovic. Městskou policii řídí primátor města, který je nadřízen všem zaměstnancům městské policie.

Hlavním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona. 

Městská policie zejména:

  •  přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  •  dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  •  dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  •  podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  •  podílí se na prevenci kriminality v obci
  •  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  •  odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce

Městská policie České Budějovice zajišťuje nepřetržitý výkon služby, tzn. 24 hodin denně. Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.

Sídlo městské policie
Stránka byla upravena uživatelem Renáta Kollarczyková, 2. 6. 2022.