Praktický průvodce občana

Praktický průvodce občana je pomůcka návštěvníkům webu, které rychle navede na nejčastěji vyhledávané informace a provede je úředními postupy při řešení jejich potřeb a situací. Dozví se zde, jak a co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou a množství další potřebných informací souvisejícíh s řešením většiny úředních záležitostí.

Doklady a průkazy

/ Řidičské a občanské průkazy, cestovní doklady, rybářský a lovecký lístek. / Více

Doprava a pozemní komunikace

/ Povolení vjezdu vozidel nad 6 tun do centrální zóny, stavební úpravy komunikací, úprava dopravního značení, omezení provozu a uzavírky, připojení sjezdu k silnici nebo místní komunikaci. / Více

Evidence obyvatel

/ Přihlášení, ukončení a zrušení trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel. / Více

Evidence vozidel

/ Evidence vozidel, přidělování registračních značek, provádění změn v dokladech, schvalování individuálních dovozů, staveb a přestaveb vozidel. / Více

Majetek města

/ Pronájem městského bytu, budovy a nebytového prostoru, pronájem ploch veřejné zeleně, dispozice s pozemky a objekty města. / Více

Matrika

/ Uzavření sňatku, vystavení rodného a úmrtního listu, stejnopisy matričních dokladů. / Více

Nakládání s odpady

/ Svozové dny komunálního odpadu, umístění a svoz nádob na tříděný odpad, sběrné dvory, svoz bioodpadu, rozmístění nádob na jedlé tuky a oleje, harmonogram mobilních sběrných dvorů, nebezpečné odpady. / Více

Památky

/ Žádost o závazné stanovisko orgánu památkové péče, příspěvek z Programu regenerace městské památkové rezervace, jak postupovat při obnově památek a chráněných objektů, přehled památkově chráněných území. / Více

Poplatky

/ Správní poplatky, poplatek ze psů, komunální odpad, poplatek z pobytu, další místní poplatky. / Více

Přestupky

/ Oznámení přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku, projednání dopravních přestupků, posudky a zprávy o přestupkových řízeních, splátky uložených pokut. / Více

Sociální situace

/ Pomoc při řešení problémů v tíživých sociálních situacích, sociální služby, sociálně právní ochrana dětí, poradenství, informace o sociálních dávkách, služby pro seniory. / Více

Stavební úřad

/ Předepsané formuláře pro stavební povolení, rozhodnutí o umístění stavby, dělení nebo scelování pozemků, změny v užívání stavby, přidělení č.p. / č.ev., vydání kolaudačního souhlasu ad. / Více

Školství

/ Zápisy do MŠ a ZŠ, přijetí dítěte do jeslí, úplata za vzdělávání v MŠ, přehled MŠ a ZŠ ve městě. / Více

Živnostenský úřad

/ Ohlášení živnosti, zahájení, změny a ukončení živnosti, ustanovení odpovědného zástupce, výpis ze živnostenského rejstříku. / Více

Životní prostředí

/ Předepsané formuláře pro povolení kácení stromů mimo les, souhlas s nakládání s nebezpečnými odpady, vydání stanoviska odboru, žádosti dle lesního zákona, zákona o vodách, a zákona o ochraně ovzduší. / Více

Ostatní situace

/ Výpisy z evidencí, uspořádání veřejné sbírky, ohlášení shromáždění občanů, parkování ve městě. / Více


Nenašli jste, co jste potřebovali? Něco se Vám špatně zobrazuje? Oznamte nám to prostřednictvím adresy webmaster@c-budejovice.cz a my všechno doplníme nebo opravíme.

Děkujeme, že nám pomáháte zdokonalit tuto novou službu občanům.

Informaci o nových příspěvcích a změnách si můžete nechat zasílat na e-mailovou adresu službou zasílání aktualit.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 5. 5. 2021.