Část dvacátá šestá

 

Ve 14. století dvorů v okolí města přibývá. Zakládali je zdejší měšťané, kteří vlastnili okolní pozemky. Tak např. v místech dnešních Žižkových kasáren stával dvůr Krenauerův, v Novohradské ulici Berchtoldův dvůr, u Suchého Vrbného stával Suchý dvůr, v místech dnešní vodárny Luční dvůr, u Mladého Slaměný dvůr. V předhusitském období jich v okolí města stávalo něco přes dvacet. Těmto dvorům se tehdy říkalo šosovní, protože patřily pod šos čili pod ochranu města.

Z některých později vznikly vesnice. Většina těchto vsí patřila ovšem městu, ale nebyly vzácností ani případy, kdy vesnice patřila i místnímu měšťanu. Např. Ondřej Sova, zdejší bohatý měšťan, vlastnil v 15. století polovinu Zborova, Ondřej Puklice měl v majetku Ortvínovice, Vztuhy a Čejkovice.

Jednou z nejstarších vsí je Mladé, které existovalo už před založením Českých Budějovic. Vystupuje-li na listině z r. 1263 jako svědek Clarat de Ladem, jedná se nepochybně o zkomolený název Mladého. V r. 1380 je Mladé uváděno jako poddanská ves našeho města

V témž roce je mezi poddanskými vesnicemi uváděna i Pohůrka, ta ale byla menší než Mladé. Z téhož roku je i první zmínka o Suchém Vrbném. Tehdy se nazývalo Německé Vrbné (na rozdíl od Českého). Název Suché Vrbné pochází od blízkého Suchého dvora a objevuje se až v 16. století. Z r. 1375 pochází první zmínka o Vrátě. Mezi poddanské vsi patřilo i Hlinsko a Dubičné (jak názvy těchto osad nasvědčují, jejich obyvatelé byli Češi). Obyvatelé Kněžských Dvorů (připomínaných už r. 1350 museli robotovat pro děkanství, obstarávat pro ně dříví a vozit svatební materiál na opravy děkanství a kostela. Feudální vrchností byl i klášter dominikánů, majitel Poříče.

Pozoruhodné však je, že ne všechny vsi v okolí města byly jeho majetkem. To se týká např. Hodějovic, které jsou poprvé připomínány r. 1407 a které patřily k třeboňskému panství. Můžeme se zmínit také o zaniklých obcích – nebylo jich málo. Příčiny zániku mohly být různé. Někdy obec zanikla proto, že byla založena v nevhodném terénu, některé zničilo neštěstí, značná část zanikla za válek.

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/suche-vrbne

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/knezske-dvory

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/hodejovice

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/mlade