Část třetí

 

Málokteré století ovlivnilo tak výrazně tvářnost naší vlasti jako 13. století. Vznikají stovky nových vesnic, které naši i zahraniční kolonisté zakládají ve vnitrozemí i v pohraničí, rychle se rozvíjí řemesla, obchod i těžba drahých kovů. Především však vznikají města. V jižních Čechách vznikly ve 13. století České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek a řada dalších menších měst a městeček. Obraz krajiny změnily i početné hrady, budované hlavně ve 13. a 14. století.

Většina těchto založení byla v jižních Čechách dílem šlechty, případně duchovenstva. V předhusitské době byla v jižních Čechách jen tři královská města (České Budějovice, Písek a Vodňany), kdežto poddanských měst je uváděno 55.

Zvlášť energicky se do popředí dostával rod Vítkovců, jehož državy se mohly stát snadno hrozbou královské moci. Proto bylo třeba narušit jejich panství. Prvním krokem k tomu bylo založení cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně r. 1263. Posílení hospodářské moci krále v jižních Čechách vyžadovalo více. Proto už nejpozději v r. 1263 Přemysl Otakar II. zvažoval založení velkého města. Lze tedy říci, že od r. 1263 probíhaly přípravy k nejvýznamnějšímu dílu Přemysla Otakara II. v jižních Čechách – k založení Českých Budějovic.

Foto zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/

CHVOJKA, Jiří. Město pod Černou věží. České Budějovice: Actys, 1992.