Přístupnost webu

Prohlášení o přístupnosti

Statutární město České Budějovice zveřejňuje podle § 8, Zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen “zákon”), toto prohlášení o přístupnosti.

Statutární město České Budějovice je povinným subjektem podle § 3, zákona a zajišťuje přístupnost svých internetových stránek.

Statutární město České Budějovice se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se Směrnicí EU č. 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky Statutárního města České Budějovice:

Soulad s mezinárodními normami

Podle Rozhodnutí komise (EU) 2018/2048 ze dne 20. prosince 2018 o harmonizované normě pro webové stránky a mobilní aplikace jsou tyto internetové stránky vytvářeny s ohledem na následující normy:

 • Evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na přístupnost výrobků a služeb v oblasti IKT
 • Mezinárodní standard ISO 40500 Web content accessibility guidelines (WCAG)

Dále jsou tyto internetové stránky v souladu s pravidly pro přístupnost, jak je stanoví zákon č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Stav souladu s požadavky na přístupnost

Tyto webové stránky jsou v souladu s požadavky na přístupnost stanovenými příslušnou směrnicí, zákonem a příslušnými mezinárodními normami, kromě níže uvedeného obsahu.

 • Na některých stránkách jsou odkazy na další soubory a dokumenty, zejména formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, které jsou přístupné, ale jsou ve vlastním formátu, k jehož otevření jsou potřeba další programy. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
 • U některého mediálního obsahu, zejména u specifických prezentací jež jsou primárně vizuální, není možno detailně popsat v textové alternativě plně jejich obsah. Je však vždy uveden orientační popis, aby měl uživatel představu o vizuálně prezentovaných informacích.

Poznámky k používání webu

 • celý web je rozdělen do šesti hlavních sekcí, které se liší svým zaměřením
 • horní dynamické menu v podobě barevných obdélníků umožňuje rychlé přecházení mezi hlavními sekcemi, navíc po rozbalení umožňuje přechod na důležité části jednotlivých sekcí
 • následující odkazy jsou přístupné ze všech částí webu:
  • hlavička v pravé části obsahuje pole, případně ikonu lupy v zobrazení na mobilních zařízeních, určené k vyhledávání
  • hlavička v pravé části obsahuje rovněž odkazy na jazykové mutace webu
  • logo města v hlavičce je odkazem na úvodní stránku portálu
  • pravé menu v desktopovém zobrazení obsahuje několik důležitých nebo často používaných odkazů
  • patička stránky obsahuje odkazy na stránku přístupnosti webu, kontakt na administrátora, úřední hodiny a důležité kontaktní informace úřadu
 • k prohlížení příloh na stránkách ve formátu PDF lze použít Adobe Reader.
 • všechny dokumenty nabízejí uložení v novém okně, je u nich zobrazena jejich velikost.
 • odkazy, které se otevírají do nového okna či záložky jsou znázorněny tímto symbolem: odkaz
 • odkazy směřující mimo web se zpravidla otevírají v novém okně

Alternativní postupy pro získání informací

Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje Statutární město České Budějovice v souladu s § 4, odst. 7, zákona, náhradní způsob získání informací.

Je možné kontaktovat správce obsahu dané internetové stránky a to kontaktováním osoby, jež je na konkrétní stránce, nebo může kontaktovat administrátory, kteří mu sdělí, kdo je správcem obsahu. Správce obsahu se bude snažit příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31.1.2020. Prohlášení bylo revidováno dne 27.2.2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Tyto internetové stránky spravuje Statutární město České Budějovice. Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na e-mailovou adresu webmaster@c-budejovice.cz.

Postup při podání podnětu

Podle § 9, zákona, může každý učinit vůči povinnému subjektu podnět požadující nápravu, jestliže má důvodné podezření, že internetová stránka nebo mobilní aplikace spravovaná povinným subjektem nesplňuje požadavky podle § 4 až 6 nebo že je důvod podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 8 odst. 3 písm. c) neopodstatněný. Ustanovení zákona upravujícího právo petiční upravující podání a vyřízení petice se použije obdobně na podání a vyřízení podnětu.

Podnět může každý učinit vůči Statutárnímu městu České Budějovice a to prostřednictvím kontaktu:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Podle § 10, písm. a) a § 11, zákona, Ministerstvo vnitra kontroluje, zda povinný subjekt dodržuje povinnosti přístupnosti.