Distributor EG.D hází odpovědnost na město

V souvislosti s přerušením dodávky elektřiny eviduje magistrát města České Budějovice mnoho stížností občanů, kterým bylo na zákaznické lince společnosti EG.D, a.s. (dříve E.ON Distribuce a.s.) sděleno, že je o plánovaném přerušení dodávky mělo informovat město, jehož je to údajně povinností. Města a obce však žádnou takovou povinnost nemají.

Informace o povinnosti měst a obcí informovat postižené zákazníky, kterou sdělují na zákaznické lince distributora se nezakládá na pravdě a České Budějovice, ale i další obce a města se s důsledky této dezinformace v podobě stížností občanů bohužel musí potýkat mnoho let. Za informovanost o přerušení dodávek odpovídá výhradně distributor.

Provozovatel distribuční soustavy má podle energetického zákona právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny. Podle téhož zákona je ale „povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací a uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, nejméně však 15 dnů předem“.

Většina distributorů si tuto povinnost vykládá tak, že oznámení o přerušení dodávky elektřiny zasílá na obecní a městské úřady s žádostí o součinnost spočívající v tom, že je oznámení zveřejněno na úřední desce úřadu. Územní samosprávy těmto žádostem většinou vyhoví, ačkoli nejsou povinny, a rozhodně tím na sebe ani v nejmenším nepřebírají odpovědnost, kterou má distributor. Obce a města ani nedisponují nástroji, kterými by informaci obsaženou v oznámení doručili těm, kterých se to týká – tedy adresně občanům postiženým přerušením dodávky. Těmito údaji disponuje právě jen distributor, který má s nimi uzavřeny smlouvy na dodávky elektřiny a který v minulosti tuto povinnost plnil formou výlepu či doručením informace do schránek. Úřední deska obce navíc není místem, kde by lidé hledali denně a pravidelně informace tohoto typu, a proto se není co divit, že se k nim oznámení o přerušení dodávky nedostane.

Město České Budějovice bude samozřejmě i nadále oznámení zaslaná distributorem, v našem případě společností EG.D, a.s., zveřejňovat na webových stránkách v části k tomu určené. Odmítá však jakoukoliv odpovědnost za to, zda a jak provozovatel distribuční soustavy svou zákonnou povinnost plní.

Provozovatelé distribuční soustavy oznámení zveřejňují na internetu, jak prostřednictvím webových stránek, tak aplikací pro smartphony. Doporučujeme jít touto spolehlivou cestou a nechat si informace zasílat individuálně a v případě nedodržení zákonné povinnosti se obracet přímo na distributora.

 

https://www.egd.cz/odstavky-elektrina

https://www.egd.cz/mobilni-aplikace-distribuce

 

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 10. 5. 2022.