Formuláře

Ohlášení stavby podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Ohlášení vlastníka nemovitosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Ohlášení vlastníka stavby pro rodinnou rekreaci, rodinného domu nebo bytu, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od 1.1.2022.

Odbor:
Finanční odbor
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu (od 1.1.2020)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z pobytu (nově od 1. 1. 2020).

Odbor:
Finanční odbor
Ohlášení změny údajů u poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z vlastněné nemovitosti od 1.1.2022
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Ohlášení změny údajů ve vztahu k poplatku za obecní systém odpadového hospodářství placený vlastníkem stavby pro rodinnou rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není přihlášená žádná osoba.

Odbor:
Finanční odbor
Oznámení o konání shromáždění občanů
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Oznámení je třeba doručit tak, aby ho správní odbor magistrátu města (Jeronýmova 1) obdržel nejméně 5 dnů před konáním shromáždění.

Odbor:
Odbor správní
Oznámení platby poplatku za odpad za více osob od 1.1.2022
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek za komunální odpad platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoba, která platí poplatek za více osob, je povinna správci poplatku oznámit jméno, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Odbor:
Finanční odbor
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oznámení záměru (územní souhlas)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
Oznámení změny v užívání stavby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Plná moc k závaznému stanovisku
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Zmocnění k jednání před Magistrátem města České Budějovice, odborem památkové péče (orgán státní správy na úseku památkové péče), které zmocněnci umožní činit veškeré právní úkony směřující k vydání závazného stanoviska rozhodnutím odboru památkové péče magistrátu města, včetně práva vydané rozhodnutí převzít, podávat odvolání, podané odvolání vzít zpět a práva vzdát se odvolání.

Odbor:
Odbor památkové péče
Přiznání k místnímu poplatku ze psů (fyzická osoba)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Finanční odbor
Přiznání k místnímu poplatku ze psů (právnická osoba)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Finanční odbor
Prohlášení poplatníka k uplatnění nároku na osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadové hospodářství od 1.1.2022
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se v poměrné výši osvobozují osoby, které uplatní v daném kalendářním roce nárok na osvobození a ohlásí údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou.

Odbor:
Finanční odbor
Prohlášení rodičů o jménu dítěte
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

formulář ke stažení

Odbor:
Matriční úřad
Protokol o převzetí rozvaděče
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Podrobnosti: KT-oddělení správy radnice

Odbor:
Kancelář tajemníka
Registrace zemědělského podnikatele
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formulář i registrace spadá pod Odbor ochrany životního prostředí.

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí
Ke stažení:
Seznam obcí
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Odbor:
Odbor správní
Ke stažení:
Společné oznámení záměru (územní souhlas a ohlášení)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Stavební úřad
TAXISLUŽBY - Žádost o vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Do 1.1.2021 si každý dopravce (včetně tvz. alternativních) musí na dopravním úřadu pro svá současná vozidla taxislužby opatřit evidenční nálepku vozidla taxislužby (tzn. s předstihem o vydání nálepky na dopravním úřadu požádat).

Odbor:
Odbor dopravy a silničního hospodářství
VODNÍ ZÁKON
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:
Odbor:
Odbor kanceláře primátora
Ke stažení:
Vyúčtování místního poplatku z pobytu (pro výběr od 1. 1. 2020)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formulář vyúčtování místního poplatku z pobytu (od 1. 1. 2020)

Odbor:
Finanční odbor
Vyúčtování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity (platby vybrané ubytovateli do 31.12.2019)
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Formulář vyúčtování poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity pro platby vybrané ubytovateli do 31.12.2019.

Odbor:
Finanční odbor
Žádost o celkové stanovisko (vyjádření) odboru ochrany životního prostředí
Zobrazit podrobnosti
Skrýt podrobnosti
Popis:

Žádost o stanovisko odboru (většinou ke stavbám, a dále ke všem zásahům a změnám ve vztahu k ochraně životního prostředí)

Odbor:
Odbor ochrany životního prostředí

Stránky