Hodnocení stavu vozovek a chodníků

Klasifikace stavebně technického stavu místních komunikací na území města České Budějovice.

Jedná se o dokument, který zhodnocuje aktuální stav vozovek a chodníků na katastrálním území města České Budějovice. Slouží jako jeden z nástrojů při sestavení plánu oprav komunikací a chodníků na následující roky. Zároveň je orientačním materiálem pro občany, kteří potřebují nahlédnout do evidence stavu místních komunikací.

Tento materiál neobsahuje všechny pozemní komunikace, které jsou ve vlastnictví města a ve správě odboru SVS - nejsou zde hodnoceny místní komunikace IV.kategorie, kam patří např. samostatné chodníky ve vnitroblocích apod.

Statistické údaje délek a celkových rozsahů je nutno vnímat pouze orientačně pro účely informace veřejnosti. Pro případ kontaktu občana se správcem této evidence je vyčleněn e-mail: pasport@c-budejovice.cz

V průběhu času bude prováděna pravidelná aktualizace – běžná 2x/rok, generální 1x/3roky

 

  • Klasifikace stavebně technického stavu splňuje obsahové náležitosti stanovené základními technickými předpisy, především:

TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem

TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem

  • Zatřídění bylo provedeno do 5 kategorií na základě využití dostupných vizuálních informací.

Stav – kategorie  Popis

1 Výborný

Stav povrchu po dokončení stavby nebo celoplošné opravy vozovky, kdy povrch vozovky nevykazuje žádné porušení, vozovce začíná běžet záruční doba, nenavrhuje se žádné opatření.

2Dobrý

Stav očekávaný na konci záručního období, může se vyskytnout pouze ojedinělé porušení vozovky méně významnými poruchami.

3Vyhovující

Stav vozovky ve standardních provozních podmínkách, kdy není snížena bezpečnost ani plynulost silničního provozu, vyskytují se většinou lokální poruchy, případně porušení menších ploch povrchovým opotřebením, v tomto období se navrhuje a provádí pouze běžná údržba.

4Nevyhovující

Stav předznamenává již blížící se konec životnosti obrusných či krytových vrstev, vyskytuje se plošné porušení povrchu, místně se začínají projevovat konstrukční poruchy, v tomto období se připravuje plán/projekt souvislé údržby, resp. opravy, provádí se údržba vozovky lokálně i ve větších plochách, případně i celoplošně

5 - Havarijní

 Stav vozovky, kdy rozsah porušení je tak významný, že ovlivňuje bezpečnost a plynulost silničního provozu, vozovka je výrazně porušena co do plochy nebo/a závažnosti poruch. V tomto období je nutné realizovat opravu vozovky na základě podrobného diagnostického průzkumu a projektové dokumentace.

MAPOVÁ APLIKACE

  • Zmapováno je aktuálně takto:

Vozovky:

Rozdělení klasifikace vozovek podle jednotlivých stupňů kategorie v metrech:

vozovky

 

Chodníky:

Rozdělení klasifikace chodníků podle jednotlivých stupňů kategorie v metrech:

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 10. 4. 2024.