Krizová dokumentace

Krizový plán obce s rozšířenou působností

Krizový plán je základním plánovacím dokumentem obsahující souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro ográny krizového řízení.

Krizový plán obce s rozšířenou působností zpracovává hasičský záchranný sbor kraje v součinnosti s dalšími orgány krizového řízení. Plán schvaluje starosta (primátor) v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností.  

Krizový plán se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části:

Základní část obsahuje

Charakteristiku organizace krizového řízení, přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení, přehled právnických osob a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění opatření z krizového plánu.

Operativní část obsahuje

Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení, plán nezbytných dodávek, způsob plnění regulačních opatření, rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací.

Pomocná část obsahuje

Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení, zásady manipulace s krizovým plánem, geografické podklady atd.

Havarijní plán kraje

Havarijní plán kraje se zpracovává jako podklad pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.

Plán zpracovává hasičský záchranný sbor kraje. Schvaluje hejtman (hejtmanka).

Zpracovává se minimálně ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení havarijního plánu kraje se ukládá jako součást krizového plánu kraje pro jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhé vyhotovení se ukládá na operačním a informačním středisku kraje.

Jeho zpracování vychází z analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení na území kraje (přehled pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje a předpokládané záchranné a likvidační práce).

Havarijní plán kraje se člení na A. informační část, B. operativní část a C. plány konkrétních činností.

Dále obsahuje textové dokumenty doplněné grafickou dokumentací, kterou tvoří mapy, grafy a schémata.

A. Informační část

Charakteristika kraje (geografická, demografická, klimatická, hydrologická část a popis infrastruktury).

Přehled mimořádných událostí (na základě analýzy možného vzniku mimořádných událostí) + místo možného vzniku, pravděpodobnost vzniku, ohrožení obyvatelstva, předpokládané škod atd.)

B. Operativní část

Přehled sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce. 

C. Druhy plánů konkrétních činností

Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje se zpracovávají speciální plány (vyrozumění, traumatologický, varování obyvatelstva, ukrytí obyvatelstva, individuální ochrany obyvatelstva, evakuace obyvatelstva atd).

Vnější havarijní plán JETE

Vnější havarijní plán jaderného zařízení zpracovává Hasičský záchranný sbor kraje.

Plán obsahuje návrhy opatření k omezování následků radiační havárie na JE Temelín a základní úkoly pro jejich provedení. Dokument slouží složkám IZS, orgánům veřejné správy a dotčeným subjektům ke zpracování vlastní prováděcí dokumentace a k přípravě na záchranné a likvidační práce prováděné v důsledku radiační havárie na JE Temelín. Plán se prověřuje minimálně jedenkrát za 3 roky cvičením.

Plán se dotýká i statutární města České Budějovice, ve svém správním obvodu má obce, které jsou v zóně havarijního plánování a v případě potřeby by zajistit příjem evakuovaných obyvatel ze zóny havarijního plánování.

Vnější havarijní plán obsahuje textovou a grafickou část. Textová část obsahuje údaje informačního a operativního charakteru a plány konkrétních činností. Grafická část obsahuje mapy, grafy, schémata, rozmístění sil a prostředků, způsoby vedení záchranných a likvidačních prací, směry možnosti šíření radioaktivních látek při radiační havárii apod.

Vnější havarijní plán se člení na A. informační část, B. operativní část a C. plány konkrétních činností.

A. Informační část

Informační část obsahuje obecnou charakteristiku jaderného zařízení, charakteristiku území, seznam obcí včetně přehledu o počtu obyvatel a seznam právnických a podnikajících fyzických osob, které jsou zahrnuty do vnějšího havarijního plánu apod.

B. Operativní část

Operativní část udává přehled připravených opatření v závislosti na předpokládané radiační situaci a její očekávané časové posloupnosti. Provedení jednotlivých opatření se zajišťuje podle plánů konkrétních činností v závislosti na způsobu šíření uniklých radioaktivních látek.

C. Plány konkrétních činností

Za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje se zpracovává plán: vyrozumění, varování obyvatelstva, záchranných a likvidačních prací, ukrytí obyvatelstva, jodové profylaxe, evakuace osob, individuální ochrany osob, dekontaminace, monitorování, regulace pohybu osob a vozidel, traumatologický, pohotovostní plán veterinárních opatření, regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody, opatření při úmrtí osob v zamořené oblasti, zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti.

Povodňový plán (obce s rozšířenou působností, statutárního města České Budějovice)

Povodňové plány patří mezi přípravná povodňová opatření, dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Jsou to dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Povodňové plány se člení na:

A. Věcnou část

Věcná část zahrnuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi určitého objektu, obce, povodí nebo jiného územního celku, směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity.

B. Organizační část

Organizační část obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před povodněmi,organizace hlásné a hlídkové služby.

C. Grafickou část

Grafická část obsahuje zpravidla mapy nebo plány, na kterých jsou zakresleny zejména záplavová území, evakuační trasy a místa soustředění, hlásné profily, informační místa.

Stránka byla upravena uživatelem Jana Novotná, 5. 3. 2024.