BEZPEČNOSTNÍ RADA

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Bezpečnostní rada ORP je poradním orgánem pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Zřizuje ji a řídí primátor pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení v platném znění.

 

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností projednává a posuzuje

a) přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,

b) krizový plán obce s rozšířenou působností,

c) vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,

d) finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

e) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,

f) stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému11) dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,

g) způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

h) další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

 

Bezpečností rada obce s rozšířenou působností má nejvýše 8 členů a starosta obce s rozšířenou působností jejími členy jmenuje

a) místostarostu,

b) tajemníka obecního úřadu,

c) příslušníka Policie České republiky určeného ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky,

d) příslušníka Hasičského záchranného sboru kraje určeného ředitelem hasičského záchranného sboru kraje,

e) zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je zároveň tajemníkem bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,

f) další osoby, které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace.

 

Aktuální obsazení Bezpečnostní rady ORP České Budějovice je:

 

JMÉNO FUNKCE KONTAKTY ZAMĚSTNÁNÍ
Ing. Jiří Svoboda Předseda

svobodaj@c-budejovice.cz

 

386 802 901

Primátor SM Č.Budějovice
Mgr. Miloslav Soukup

Tajemník

soukupm@c-budejovice.cz

 

386 802 930

SM Č.Budějovice, krizové řízení
Mgr. Juraj Thoma Člen

thomaj@c-budejovice.cz

386 802 903

 

1. náměstek primátora SM Č.Budějovice
Ing. Zdeněk Řeřábek Člen

rerabekz@c-budejovice.cz

 

386 802 001

Tajemník MM Č.Budějovice
plk. Mgr. Jiří Pešek Člen

jiri.pesek@jck.izscr.cz

 

950 230 140

HZS Jč. kraje
plk. Mgr. JUDr. Michal Holčapek Člen michal.holcapek@pcr.cz

 

387 762 116

974 226 222

PČR-KŘ policie Jč.kraje
MUDr. Naděžda Pavlíčková Člen

pavlickovan@zzsjck.cz

 

387 762 113

ZZS Jč. kraje
Ing. Vilém Vávra Člen vavrav@c-budejovice.cz

 

387 021 521

Městská policie Č. Budějovice