Město a voda

Hlavním cílem tohoto projektu je vybudování několika objektů infrastruktury cestovního ruchu na řece Vltavě v intravilánu města České Budějovice. Objekty nezbytně doplňují budované aktivity v rámci státních a krajských projektů, které řeší komplexní splavnění vltavské vodní cesty.


V rámci projektu bude vybudován především objekt kapitanátu, jako zázemí pro chod, srpávu a údržbu ochranného přístavu na severu města v Českém Vrbném. současně bude rozšířeno kotviště Lannova loděnice v centru města, rekonstruován Trilčův jez v Rožnově a upraven a rekonstruován vtokový bazén sportovního vodáckého kanálu v Českém Vrbném.


Celkové náklady: 31.993.894,40 Kč (způsobilé výdaje projektu)


Tento projekt nebude spolufinancován z ROP NUT II Jihozápad, tudíž byl v roce 2011 vyjmut z Tematického IPRM.


Předpokládaný termín realizace:  2.12.2004 - 26.8.2011