Občanský průkaz

Žádost se zpracovává elektronicky včetně fotografie, podpisu a biometrických prvků (zobrazení obličeje a otisky prstů rukou).

Správní poplatky se vybírají v hotovosti nebo je možné je uhradit platební kartou na přepážce při podání žádosti. 

Na přepážku se lze dopředu objednat prostřednictvím objednání na přepážky.

Druhy občanských průkazů

občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
 • tento občanský průkaz nelze vydat, pokud dojde k technické závadě na zařízení zabezpečující zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu.
občanský průkaz dočasný
 • vydává se pouze ze zákonného důvodu s omezenou dobou platnosti na 2 měsíce (nabytí státního občanství ČR prohlášením nebo udělením) a 5 měsíců (technická závada na zařízení zabezpečující zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu trvající déle než 7 dní nebo z důvodu přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události)
 • průkaz se vydá na žádost osoby, která nabyla státní občanství ČR prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR prohlášením nebo udělením.

Doba platnosti občanského průkazu

 • 1 rok, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou
 • 5 let, je-li občanský průkaz vydáván osobě mladší 15 let
 • 10 let, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejích 70 let
 • 35 let, je-li občanský průkaz vydáván osobě starší 70 let

Kdo je povinen mít občanský průkaz

občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Kdo má právo mít občanský průkaz

 • státní občan ČR mladší 15 let
 • státní občan ČR, jehož svéprávnost byla omezena
 • státní občan ČR, který nemá trvalý pobyt na území České republiky

Lhůty pro podání žádosti o vydání občanského průkazu:

do 30 dnů ode dne, ve kterém osoba:

 • dosáhla 15 let věku

 • nabyla plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu

 • ohlásila změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině

do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo:

 • ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu skončení platnosti

 • k ohlášení ztráty, odcizení, zničení, nebezpečí zneužití

 • k nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášením

 • k ohlášení změny místa trvalého pobytu

 • k nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení

 • k nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li uvedeno v občanském průkazu

 • změny pohlaví

 • k rozhodnutí z moci úřední o skončení platnosti občanského průkazu z důvodu jeho poškození nebo, že obsahuje nesprávné údaje nebo došlo ke značné změně podoby držitele

 • ke změně rodinného stavu nebo změně údaje o registrovaném partnerství

do 60 dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občanství ČR prohlášením nebo udělením.

Místo podání žádosti a předání hotového dokladu

Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin), žádost lze podat i na Ministerstvu vnitra. Žádost o občanský průkaz ve lhůtě 120 dnů ode dne podání lze podat i na pověřeném zastupitelském úřadu. Občanský průkaz si žadatel převezme u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána. V případě, že si žadatel žádá převzít nový občanský průkaz u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než u kterého byla žádost podána, podléhá předání dokladu zaplacení správního poplatku 100 Kč. Správní poplatek žadatel hradí u předávajícího úřadu. Místo převzetí se určuje při podání žádosti a není možné ho později změnit. 

Kdo podává žádost

Žádost o vydání občanského průkazu podává osoba starší 15 let osobně. Za osobu starší 15 let, může žádost o občanský průkaz podat – jmenovaný opatrovník, za osobu starší 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci. Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží. 

Žádost o vydání občanského průkazu za osobu mladší 15 let věku podává zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může žádost podat poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží.

Převzetí občanského průkazu

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu prokázat svou totožnost, digitalizovaným podpisem potvrdit převzetí občanského průkazu. Digitalizovaný podpis se nevyžaduje, pokud žadateli v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka (úraz nebo trvalé tělesné postižení).

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá poručník nebo opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu ze závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu (omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo jiného závažného důvodu) může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu odevzdat dosavadní občanský průkaz.

Lhůta pro vystavení občanského průkazu

 • do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • ve zkrácené lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů ode dne podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Ministerstva vnitra
 • 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu u pověřeného zastupitelského úřadu a jako místo předání je tentýž pověřený zastupitelský úřad
 • 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jako místo předání je pověřený zastupitelský úřad

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen OP)

1. Vydání nového OP (výměna – končící platnost)

 • dosavadní občanský průkaz 

2. Vydání OP z důvodu oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení, zneužití

 • rodný list, vzniknou-li pochybnosti o státním občanství ČR, rovněž i doklad o státním občanství ČR nebo průkaz totožnosti, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství ČR (např. cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz apod.)
 • přijetí žádosti podléhá zaplacení správního poplatku 200 Kč

3. Vydání OP z důvodu nabytí státního občanství ČR prohlášením nebo udělením

 • rodný list
 • doklad o státním občanství ČR
 • dočasný OP, pokud byl vydán

4. Vydání OP osobě, která nemá ke dni podání trvalý pobyt na území ČR a dosáhla věku 15 let

 • rodný list a doklad o státním občanství ČR nebo cestovní pas
 • přijetí žádosti podléhá zaplacení správního poplatku 200 Kč

5. Vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP

 • dosavadní občanský průkaz
 • přijetí žádosti podléhá zaplacení správního poplatku 200 Kč

6. Vydání prvního OP osobě, která dosáhla 15 let věku

 • rodný list, vzniknou-li pochybnosti o státním občanství ČR, rovněž i doklad o státním občanství ČR nebo cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

7. Vydání OP osobě mladší 15 let

 • rodný list, vzniknou-li pochybnosti o státním občanství ČR, rovněž i doklad o státním občanství ČR nebo cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Žádost podává zákonný zástupce, který prokáže svoji totožnost, místo zákonného zástupce může žádost podat poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Přijetí žádosti podléhá zaplacení správního poplatku 100 Kč.

8. Vydání prvního OP osobě omezené ve svéprávnosti, která nemůže samostatně právně jednat

 • rodný list žadatele, vzniknou-li pochybnosti, rovněž i doklad o státním občanství ČR nebo cestovní pas
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti
 • doklad totožnosti osoby, která je oprávněná za žadatele jednat
 • veřejná listina, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za žadatele

Žadatel, který je omezen ve svéprávnosti, avšak způsobilý k podání žádosti o vydání OP, je povinen při podání žádosti předložit rovněž rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

9. Vydání dočasného OP – vyžaduje osobní přítomnost žadatele 

 • žadatel je povinen podat žádost v listinné podobě (tiskopis obdrží na přepážce)
 • 2 ks fotografie, které zobrazují podobu žadatele

Správní poplatky na úseku občanských průkazů

 • přijetí žádosti o vydání OP za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200 Kč
 • přijetí žádosti o vydání OP osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území ČR - 200 Kč
 • přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let - 100 Kč 
 • přijetí žádosti o vydání dočasného bezprostředně po nabytí státního občanství ČR (platnost 2 měsíce)
 • a) osobám, které dosáhly věku 15 let - 200 Kč
 • b) osobám mladším 15 let - 100 Kč
 • přijetí žádosti o vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč
 • převzetí OP u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než je místo podání a který osoba uvedla v žádosti - 100 Kč
 • přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč

b) při podání žádosti u obecního úřadu s rozšířenou působnost - 500 Kč

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

 • Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let   

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč

d) při podání žádost a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

 • Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let

a) při předání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč

 • Přijetí žádosti o vydání OP ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let

a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 300 Kč

b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200 Kč

c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 100 Kč

d) při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300 Kč

 • Přijetí žádosti o vydání OP za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání OP osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území ČR - 200 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání OP osobě mladší 15 let - 100 Kč
 • Přijetí žádosti o vydání dočasného bezprostředně po nabytí státního občanství ČR (platnost 2 měsíce)

a) osobám, které dosáhly věku 15 let - 200 Kč

b) osobám mladším 15 let - 100 Kč

 • Přijetí žádosti o vydání OP z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč
 • Převzetí OP u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než je místo podání a který osoba uvedla v žádosti - 100 Kč
 • Převzetí OP vydávaného ve lhůtě do 24 hodin probíhá vždy u Ministerstva vnitra ČR v Praze
 • Formulář žádosti o vydání OP není k dispozici – žádosti o vydání OP se vyřizují elektronicky.

Poskytnutí údajů o držiteli občanského průkazu

Výpis podléhá správnímu poplatku 50 Kč za stránku i započatou. Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na písemnou žádost držitele údaje, které jsou vedeny k jeho osobě v evidenci občanských průkazů. Žádost se podává písemně volnou formou – žádost musí obsahovat tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození/rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, trvalý pobyt a rozsah požadovaných údajů nebo na formuláři, který žadatel obdrží na přepážce. Podává-li žadatel žádost osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na ministerstvu, nemusí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Požaduje-li žadatel o poskytnutí údajů, aby mu byly požadované údaje zaslány do vlastních rukou nebo do datové schránky anebo aby mu byly požadované údaje poskytnuty na technickém nosiči dat, je povinen uvést způsob poskytnutí údajů v žádosti. Neuvede-li žadatel způsob poskytnutí údajů, poskytnou se mu požadované údaje způsobem, jakým podal žádost.

Podává-li za držitele občanského průkazu žádost o poskytnutí údajů zmocněnec, je povinen předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu. Žádost lze podat rovněž na elektronickém formuláři zveřejněném na internetových stránkách MV.

Správní poplatek za technický nosič dat činí 40 Kč.

Kontakt

Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení EO, OP, CD a ŘP, sídlo pracoviště Jeronýmova 1,

Dotazy na telefonních číslech 386 805 133, 138-144, 146. Dotaz na vyhotovený OP k převzetí 386 805 132.

Úřední hodiny

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 16. 2. 2023.