Oznámení porušení práva EU

Shrnující informace

 • Kdo může oznamovat:
  kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání
 • Co se oznamuje:
  porušení nebo hrozící porušení právního předpisu spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí
 • Jak se oznamuje:
  komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů

Jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice). Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznámení může být učiněno i anonymně.

Jak bude s oznámením naloženo

V závislosti na obsahu oznámení Příslušná osoba podnikne odpovídající kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

Příslušné osoby pověřené SMČB:

 • Iveta Stolariková, DiS.
 • Mgr. Jitka Bednářová
 • Lexnova s.r.o. na základě smlouvy

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)

 • Elektronicky na adresách:
  www.app.oznam.to PIN: J6Z5
  oznamovatel.justice.cz
 • Písemně na adresu:
  Oznámení porušení práva EU
  Magistrát města České Budějovice
  nám. Přemysla Otakara II. 1/1
  370 92 České Budějovice
 • Osobně:
  Městské informační centrum,
  Magistrát města České Budějovice,
  nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
  370 92 České Budějovice
Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 22. 11. 2022.