Oznámení porušení práva EU

Shrnující informace

 • Kdo může oznamovat:
  každý, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání
 • Co se oznamuje:
  porušení nebo hrozící porušení právního předpisu spadající do jedné z oblastí vymezených § 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“)
 • Jak se oznamuje:
  komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů

Jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice). Od 1.8.2023 je účinný zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který implementuje Směrnici do právního řádu ČR. Podle těchto právních předpisů je účinná komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací či jinou obdobnou činností ve smyslu Zákona, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a dalších osob specifikovaných v § 4 Zákona se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu.

Jak bude s oznámením naloženo

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká (např. uvedení důkazů či příloh na podporu tvrzení) tak, aby bylo možné je řádně prošetřit. V závislosti na obsahu oznámení Příslušná osoba podnikne odpovídající kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků, nejpozději ve lhůtě určené zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Příslušné osoby určené SMČB:

Externí příslušná osoba na základě smlouvy:

 • JUDr. Robert Pecka, tel: 737 209 716, e-mail: Pecka@lexnova.cz
  jednatel společnosti Lexnova s.r.o., IČO: 10719636, Na rovnosti 2274/12, Žižkov, 130 00 Praha 3

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)

 • Elektronicky na adresách:
  Vnitřní oznamovací systém: www.app.oznam.to PIN: J6Z5
  Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: oznamovatel.justice.cz
 • Písemně na adresu:
  Oznámení porušení práva EU (obálku nutno označit heslem „NEOTVÍRAT!“)
  Magistrát města České Budějovice
  nám. Přemysla Otakara II. 1/1
  370 92 České Budějovice
 • Osobně:
  Městské informační centrum,
  Magistrát města České Budějovice,
  nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
  370 92 České Budějovice

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 31. 7. 2023.