Podatelna

Podání je možno doručit v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu) nebo v digitální podobě datovou schránkou, e-mailem na elektronickou adresu podatelny, nebo v digitální podobě na technickém nosiči dat (poštou nebo osobně na podatelnu).

Adresa pro zaslání podání poštou:

Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Umístění pracovišť podatelny pro osobní doručení podání:

(adresa pro osobní doručování listinných dokumentů a rovněž pro osobní doručování digitálních dokumentů na technických nosičích dat):

  • pracoviště podatelny v budově radnice, nám. Přemysla Otakara II., 1/1, 370 92 České Budějovice
  • pracoviště podatelny v budově úřadu v ulici Kněžská 19, 370 92 České Budějovice

Úřední hodiny podatelny:

 pondělí, středa  8:00 - 17:00
 úterý, čtvrtek  7:00 - 15:00
 pátek  7:00 - 14:30

Akceptované přenosné technické nosiče dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  • CD-R/RW (formát ISO)
  • DVD-R/RW, DVD+R/RW (formát ISO)
  • USB flashdisk, paměťová karta SD, SDHC, SDXC (nikoliv v provedení mini nebo micro), USB připojitelný pevný disk nevyžadující externí napájení (souborové systémy FAT, FAT32, NTFS)

Technické nosiče dat doručované osobně jsou přijímány pouze na podatelně.
Při jiném způsobu podání nežli osobním doručením na podatelně se datový nosič nevrací odesílateli (tj. nevrací se datový nosič doručený poštou).

Adresa elektronické podatelny:

posta@c-budejovice.cz

Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možno zasílat podání e-mailem. Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, tj. v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej korektně zobrazit a pokud neobsahuje škodlivý kód.

Doručená e-mailová zpráva by měla vždy obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele popř. další kontaktní údaje, a musí být opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem odesílatele (nestanoví-li příslušný právní předpis pro daný druh podání jinak).

V případě, že z doručené zprávy není možné zjistit e-mailovou adresu odesílatele, není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3) vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Maximální přípustná velikost jedné e-mailové zprávy včetně příloh je 10 MB.

Přípustné datové formáty příloh viz níže.

Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci a není možné jejich prostřednictvím činit řádná podání úřadu, nevyplývá-li z příslušného právního předpisu pro daný druh podání jinak.

Identifikátor datové schránky:

kjgb4yx

Pravidla pro doručování dokumentů datovou schránkou: Dle §18 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění, úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky (uvedenou v §8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena) prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob. Podání doručené datovou schránkou nemusí být elektronicky podepsáno.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 20 MB.

Přípustné datové formáty viz níže.

Jiné nežli výše uvedené způsoby elektronické komunikace úřad nepřipouští.

Přípustné datové formáty:

I. Přípustnými formáty datové zprávy, jejích příloh, příloh e-mailové zprávy a souborů předaných na technickém nosiči dat jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II. formáty:

Charakter dokumentu Přípustné formáty

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

TXT (prostý text)
DOC/DOCX (MS Word Document)
RTF (Rich Text Format)
XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheet)
ODT (Open Document Text)
ODS (Open Document Spreadsheet)
PDF, PDF/A (Portable Document Format)
CSV (Comma-separated values)

Statické obrazové dokumenty:

JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format
PNG (Portable Network Graphics)
TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
WMF (Windows Metafile)
PDF, PDF/A (Portable Document Format)

Dynamické obrazové dokumenty (včetně videí):

GIF (Graphics Interchange Format)
AVI/MPG (datový formát umožňující uložení komprimovaných dat kódovaných podle standardů MPEG-1 a MPEG-2)
MP4 (multimediální kontejner s komprimovanými daty podle standardu MPEG-4)
MOV (Quicktime File Format)

Zvukové dokumenty:

MP2 (MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III)
WAV (Waveform Audio File Format, modulace PCM)

Výkresová dokumentace a mapové podklady:

DWF/DWFX (Design Web Format)
PDF, PDF/A (Portable Document Format)

Databáze:

XML (Extensible Markup Language Document), přičemž součástí musí být popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo DTD

II. Soubory ve formátech uvedených v bodu I. jsou přípustnými formáty, obsahují-li mimo obsahové části v příslušném datovém formátu i odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datového souboru, který umožňuje jednoznačné určení typu datového souboru.

Dokument v digitální podobě se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně. Dostupný podatelně je vždy, je-li ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze-li jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje-li škodlivý kód a (v případě, že je k dodání užito přenosného technického nosiče dat) je na nosiči, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě.

Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů smazány.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“):

Dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, úřad neukládá, ale zničí; v takovém případě se dokument doručený v digitální podobě považuje za nedoručený. Pokud lze zjistit z dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesilatele, neprodleně jej úřad vyrozumí o zjištění škodlivého kódu, popřípadě o zničení dokumentu, a stanoví další postup pro zajištění řádného doručení dokumentu.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud úřad při příjmu dokumentů zjistí, že dokument v analogové (listinné) podobě je neúplný nebo poškozený tak, že nelze spolehlivě identifikovat jeho obsah, nebo že dokument v digitální podobě není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad takový dokument nezpracovává.

 

 

Související odkazy

Informace k používání elektronického podpisu na stránkách portálu Ministerstva vnitra České republiky.

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 12. 9. 2022.