Poplatek za komunální odpad

Sazba poplatku 

Pro kalendářní rok 2021 činí sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek za komunální odpad") částku 680 Kč.

 

Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba přihlášená na území města České Budějovice, přičemž se za přihlášení považuje:
 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt, nebo který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, či který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu, anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo kterému byla udělena mezinárodní ochrana, nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
 1. fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Osvobození

Od poplatku placeného z titulu "přihlášené" osoby na území města jsou osvobozené osoby, které jsou:

 1. umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 2. umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 3. umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od 1. 1. 2020 jsou od poplatku za komunální odpad placeného z titulu přihlášené osoby na území města osvobozené rovněž děti do tří let věku a senioři od 75 let věku. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního roku, jsou tyto osoby osvobozené v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců, po které splňují podmínku osvobození, přičemž je rozhodný stav k poslednímu dni měsíce, v němž došlo ke změně.

Dále jsou od poplatku za komunální odpad placeného z titulu přihlášené osoby v poměrné výši osvobozené osoby, jež uplatní v daném kalendářním roce nárok na osvobození a ohlásí správci poplatku nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku, že:

 • byly hospitalizované ve zdravotnickém zařízení nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v příslušném roce,
 • pobývaly v azylových domech déle než jeden měsíc,
 • byly ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby,
 • prokazatelně nepobývaly na území města nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v příslušném roce.

 

Poplatníci přihlášení na území města, kteří jsou zároveň vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, jsou osvobozeni od poplatku u této stavby.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 3/2019, o poplatku za komunální odpad, nárok na osvobození od poplatku zaniká.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu roku 2021. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

 

Formy úhrady poplatku

Poplatek je možné uhradit:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách, tj. pondělí, středa 8:00 – 17:00 a v pátek 8:00 – 11:30.
 • složenkou nebo bankovním převodem na účet statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 4210312/0800
 • na žádost poplatníka lze poplatek hradit rovněž formou SIPO
 • podklady pro platbu poplatku lze na žádost poplatníka zasílat také e-mailem.
Stránka byla upravena 6. 5. 2021.