Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku 

Od 1.1.2022 činí sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   (dále jen "poplatek za odpad") částku 680 Kč.

Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba přihlášená na území města České Budějovice, přičemž se za přihlášení považuje:
 • přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel nebo
 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt, nebo který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, či který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu, anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo kterému byla udělena mezinárodní ochrana, nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, oznámí správci poplatku jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 1. Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města České Budějovice. Nově je tak poplatníkem i právnická osoba vlastnící výše uvedenou nemovitou věc! Spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozené osoby, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení na území města a které jsou:
 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště,
 • umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
 • na základě zákona omezené na osobní svobodě s výjimkou osob vykonávajících trest domácího vězení.
 1. Od poplatku se rovněž osvobozují osoby, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení na území statutárního města České Budějovice a které uplatní v daném kalendářním roce nárok na osvobození a ohlásí správci poplatku nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku, že:
 • byly hospitalizované ve zdravotnickém zařízení nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v příslušném roce,
 • pobývaly v azylových domech déle než jeden měsíc,
 • prokazatelně nepobývaly na území města nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v příslušném roce.
 1. Od poplatku se dále osvobozují osoby do 3 let věku a osoby od 75 let věku, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení na území statutárního města České Budějovice.
 2. Poplatníci přihlášení na území statutárního města České Budějovice, kteří jsou zároveň vlastníky stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, jsou osvobozeni od poplatku u této stavby.
 3. Roční sazba poplatku za odpad se snižuje vždy o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci je fyzická osoba osvobozena z některého se shora uvedených důvodů.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 6/2021 nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká!

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost v období mezi shora uvedenými daty splatnosti, je poplatek splatný jednorázově ve lhůtě splatnosti druhé splátky, tj. do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po uplynutí lhůty splatnosti druhé splátky, tj. po 30. listopadu příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný jednorázově do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Formy úhrady poplatku

Poplatek je možné uhradit:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách, tj. pondělí, středa 8:00 – 17:00 a v pátek 8:00 – 11:30,
 • složenkou nebo bankovním převodem se zadaným přiděleným variabilním symbolem na účet statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 4210312/0800,
 • na žádost poplatníka lze poplatek hradit rovněž formou SIPO,
 • podklady pro platbu poplatku lze na žádost poplatníka zasílat také e-mailem.
Stránka byla upravena uživatelem Daniela Johnová, 31. 10. 2022.