Řidičský průkaz

Fotografie se pořizuje elektronicky (při vydání mezinárodního řidičského průkazu se předkládá 1 fotografie) a žádost tiskne pracovnice přepážky z registru řidičů (nevyplňuje se), žadatel připojí pouze svůj podpis.

Správní poplatky se vybírají v hotovosti nebo je možné je uradit platební kartou na přepážce.  

Na přepážku se lze objednat dopředu pomocí objednání na přepážky.

Žádost o vydání řidičského průkazu (ŘP) podává držitel řidičského oprávnění. První řidičské oprávnění může získat po dosažení 15 let věku. Žadatel o řidičské oprávnění, který nedosáhl 18 let věku, se dostaví k podání žádosti o řidičské oprávnění společně se zákonným zástupcem.

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (MŘP), průkazu profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) a paměťové karty řidiče do digitálního tachografu (PKŘ) podává občan vždy osobně (nelze na základě plné moci).

K žádosti o vydání řidičského průkazu je občan povinen předložit:

 • vydání prvního ŘP - platný OP, žádost o přijetí k výuce a výcviku + lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, správní poplatek 200 Kč 
 • vydání prvního ŘP v 17 letech – platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), žádost o přijetí k výuce a výcviku + lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, správní poplatek 200 Kč; žádost o zápis mentora – zápis mentora při udělení řidičského oprávnění je bez správního poplatku, dodatečný  zápis mentora je zpoplatněn správním poplatkem 100 Kč.

 • povinná výměna ŘP - platný OP, ŘP, bez poplatku
 • výměna poškozeného ŘP - platný OP, poškozený ŘP, správní poplatek 200 Kč
 • rozšíření ŘP - platný OP, platný ŘP, žádost o přijetí k výuce a výcviku + lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, správní poplatek 200 Kč 
 • po ztrátě nebo odcizení ŘP - platný OP, správní poplatek 200 Kč
 • změna údajů v ŘP - platný OP, platný ŘP, správní poplatek 200 Kč

 

K žádosti o vydání mezinárodního ŘP občan předkládá:

 • platný OP, platný ŘP, 1 fotografii, správní poplatek 50 Kč

 

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče - řidičům, kteří mají český řidičský průkaz, se profesní způsobilost vyznačí do řidičského průkazu. Již jim nebude vydán průkaz profesní způsobilosti.

K žádosti žadatel předkládá:

 • platný doklad totožnosti, platný ŘP, potvrzení o absolvování pravidelného školení, poplatek 200 Kč.

 

K vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče žadatel předkládá k cizímu ŘP (cizinci):

 • vystavení průkazu - platný doklad totožnosti, platný ŘP, potvrzení o vykonání zkoušky, správní poplatek 200 Kč
 • ztráta, odcizení nebo poškození – platný doklad totožnosti, platný ŘP, poplatek 200 Kč
 • výměna průkazu profesní způsobilosti řidiče – platný doklad totožnosti, platný ŘP, stávající průkaz, poplatek 200 Kč
 • z důvodu ukončení platnosti - platný doklad totožnosti, platný ŘP, stávající průkaz profesní způsobilosti řidiče, potvrzení o absolvování pravidelného školení, poplatek 200 Kč

K vydání paměťových karet v systému Digitální tachograf občan předkládá:

 • karta řidiče - platný OP, platný ŘP, poplatek 700 Kč (žádost bude vyplněna pracovnicí přepážky)
 • karta podniku (karta vozidla):
  • fyzická osoba: platný OP, živnostenské oprávnění, příp. koncesní listina či jiný platný dokument, kterým je prokázána oprávněnost k podnikání fyzické osoby (originál nebo úředně ověřenou kopii), plná moc (v případě, že se fyzická osoba nechá zastupovat) jednoznačně definující zastoupení k patřičnému úkonu, poplatek 700 Kč
  • právnická osoba: platný OP jednající osoby; úřední doklad o existenci právnické osoby - výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku nebo registru s obsahem názvu, sídla, identifikačního čísla, osob oprávněných k zastupování (statutárních zástupců), udání způsobu jakým zástupci za právnickou osobu jednají a podepisují (dokument musí být originál nebo ověřená kopie), jestliže doklad o existenci právnické osoby neobsahuje identifikační číslo, musí být zvlášť předložen doklad o přidělení tohoto čísla; nepodává-li žádost statutární zástupce - platná plná moc; poplatek 700 Kč
 • karta dílny (servisní karta):
  • fyzická osoba: platný OP; živnostenské oprávnění, příp. koncesní listina či jiný platný dokument, kterým je prokázána oprávněnost k podnikání fyzické osoby (originál nebo úředně ověřenou kopii); úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) pro žadatele; plná moc k úkonu podání žádosti včetně předložení požadovaných dokladů; předložení kopie platného "Osvědčení" či "Certifikátu" vydávané ČMI; poplatek 700 Kč
  • právnická osoba: platný OP; plná moc k úkonu podání žádosti včetně předložení požadovaných dokladů; úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) pro žadatele; výpis z obchodního rejstříku, příp. koncesní listina, či jiný platný dokument, kterým je prokázáno oprávnění právnické osoby k podnikání (dokument musí být originál nebo úředně ověřená kopie); předložení kopie platného "Osvědčení" či "Certifikátu" vydávané ČMI; poplatek 700 Kč

K žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z bodového hodnocení občan předkládá:

 • platný doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas)
 • platný ŘP
 • žádost (tiskopis žádosti k dispozici na přepážce)
 • poplatek 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další stránku
 • zmocnění při zastupování – s ověřeným podpisem osoby, o jejíž údaje se žádá
 • doklad o povolení pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li řidič státním občanem ČR

Vyřízení žádosti je na počkání po splnění všech podmínek žádosti.

Kontakty

Magistrát města České Budějovice, Matriční úřad, oddělení EO, OP, CD a ŘP, pracoviště Jeronýmova 1, tel. č. 386 805 126 – 130, 386 805 163.

Formuláře

Žádost žadatel nevyplňuje, po zpracování bude vytištěna pracovnicí přepážky.

Poplatky

Následující správní poplatky se hradí v hotovosti při podání žádosti:

·         vydání 1. ŘP - 200 Kč

·         vydání mezinárodního ŘP - 50 Kč

·         povinná výměna ŘP (dle zákona 361/2000 Sb., § 134) - bez poplatku

·         povinná výměna cizozemského ŘP (dle zákona 361/2000 Sb., § 116) - bez poplatku

·         výměna ŘP náhradou za ztracený, odcizený, poškozený – 200 Kč

·         rozšíření řidičského oprávnění (na základě rozšíření vydán nový ŘP) - 200 Kč

·         výpis z evidenční karty řidiče a výpis z bodového hodnocení řidičů – 15 Kč za první stránku a 5 Kč za každou další stránku

·         výměna ŘP (končí platnost) - nepodléhá správnímu poplatku

·         vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče k cizímu ŘP - 200 Kč

·         ztráta, odcizení nebo poškození průkazu prof. způsobilosti řidiče k cizímu ŘP – 200 Kč

·         vydání ŘP v kratší lhůtě (do 5 pracovních dnů) - 700 Kč

·         vydání karty řidiče, podniku a dílny v systému Digitální tachograf - 700 Kč

Od poplatku za vydání řidičského průkazu jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 26, osvobození: bod 1).

 

Lhůty pro vyřízení

·      řidičský průkaz - ve lhůtě do 20 dnů

·      v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů (kratší lhůtu nelze využít u vydání prvopisu)

·      průkaz profesní způsobilosti řidiče k cizímu ŘP ve lhůtě 20 dnů

·      výpis z evidenční karty řidiče, bodového hodnocení řidičů a mezinárodní ŘP – na počkání

· digitální tachograf – karta řidiče, podniku a dílny – 15 pracovních dnů

Úřední hodiny

Stránka byla upravena uživatelem Andrea Kašparová, 4. 7. 2024.